اساسات ژورنالیزم ۱۵- ۲۶ مارچ ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای  مدت ۱۱ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۸  تن شرکت کرده بودند که ۳ تن از طبقه اناث و ۵ تن از طبقه ذکور بودند. ملیحهعبدالسمیع ذبیع اللهاحمد راشد حمیده نظیفه جاوید عبید ملیحه موسسه تحصیلات عالی خوارزمی رشته اقتصاد…

اساسات ژورنالیزم ۱- ۱۲ مارچ ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱  تن شرکت کرده بودند. فرخندهرفیع الله اکبرمنصور عبدالباسط محمد اشرف مرتضیقیسمحمد نور احمد اتمر دولت محمد فرخنده رفیع الله اکبر منصور لوی جنبش ملی افغانستان عبدالباسط معینیت امور جوانان محمد اشرف رادیو…

اساسات خبرنگاری ۱۹ اکتوبر- ۳ نومبر -۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران روزنامه های دولتی برای مدت ۱۰ روز در داخل دفتر روزنامه وطنداران دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن از خبرنگاران که ۱۱ تن آن طبقه اناث بودند شرکت کرده بودند. روزنامه های دولتی افغانستانشیر محمد نظری هدایت الله شیرزی…