اساسات خبرنگاری ۲- ۶ اگست ۲۰۱۵

<p> این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. هدایت اللهنورآغاسردار محمدعتیق اللهمحب اللهلال محمدسمیع الله هدایت الله نورآغا سردار محمد عتیق الله محب الله لال محمد سمیع الله Previous tab Next tab </p>

اساسات خبرنگاری ۵- ۹ جولای ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. پشتونحاجی محمدنعمت اللهوحید اللهمحمدعبدالباقیاحمدالله پشتون حاجی محمد نعمت الله وحید الله محمد عبدالباقی احمدالله Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری ۲۲- ۲۹ جون ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. نادر شاهنقیب اللهشجاء اللهعبداللهفرید احمدآغا ولینصیر احمد نادر شاه نقیب الله شجاء الله عبدالله فرید احمد آغا ولی نصیر احمد Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری ۱۲- ۱۶ اپریل ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن از طبقه ذکور اشتراک کرده بودند. وحیدالرحمن وحیدالرحمنصفی الله مشفقربانی ساحلعبدالله عبدالیموالی رنگبار وحیدالرحمن صفی الله مشفق ربانی ساحل عبدالله عبدالی موالی رنگبار Previous tab Next tab

اساسات ژورنالیزم ۱۳- ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱ تن شرکت کرده بودند که ۲ تن از طبقه اناث و ۹ تن آن از طبقه ذکور بودند. شکریه قریشیروهینا حکیماشرف سروریفریدالله موسی زادهناصر سیرتشفیع الله ظفرینورالدین کریمینصیر احمد نبیل محمد رفیق کوشاحشمت الله عیسی زادهکمال دین مبارز شکریه قریشی روهینا حکیم…

اساسات ژورنالیزم ۳- ۷ می ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۳  تن شرکت کرده بودند. فریده حبیبیمحمد عظیم ذبیعاحمد ادریس ذبیعمحمد فهیمجاوید حمیدرحیم ارمانعبدالرحمن نیازیمحمد حلیم سیگینعبدالقیوم بهروزمحمد طوس محمدیسمیر رحمن رحمانیسمیع الله کمیرحسن صدیقی فریده حبیبی محمد عظیم ذبیع احمد ادریس ذبیعاحمد…

اساسات ژورنالیزم ۵- ۹ اپریل ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۹ تن آن از طبقه ذکور بودند. نصیره اوریااحمد ولید ندیمبهرودین امیریاحمد منیر امینیراقب محمدیحفیظ الله روهامیاسین عظیمیمیسم مولانامحمد صابر رحمانیفخرالدین فقیریار نصیره اوریا احمد ولید ندیم بهرودین امیری احمد منیر…

اساسات خبرنگاری ۸- ۱۲ مارچ ۲۰۱۵

<p> این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۲ تن شرکت کرده بودند که ۷ تن از طبقه اناث و ۵ تن آن از طبقه ذکور بودند. مینه مشتاق تنهازراره نجفیالهه نوریمعصومه حسنینرگس اورخشخدیجه حسنیشگوفه زلمی کوشااحمد شاه نصیریرجب علی حسنیمحمد دین کبریاسمیع عزیزیخوجه محمد رفیع حکیمی مینه مشتاق تنها…

اساسات خبرنگاری ۱۸- ۲۲ جنوری ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن شرکت کرده بودند که ۳ تن از طبقه اناث و ۷ تن آن از طبقه ذکور بودند. زهرا باقریفاطمه سبحانیفاطمه رحیمیمیرزا احمد رجب زادهمحمد جویامحمد آصف صالحیشفیق الله فرحمندوسیع الله شیرزادنوید الله نعیمیحبیب کریمی زهرا باقری فاطمه سبحانی فاطمه رحیمی میرزا…

اساسات خبرنگاری ۴- ۸ اکتوبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۸ تن شرکت داشتند که ۳ تن از طبقه اناث و ۵ تن آن از طبقه ذکوربودند. سهیلاسهنازسوسنشوکت علی شهابعبدالخاکیس صافیمتی اللهارشاد اللهمتی الرحمن سهیلا سهناز سوسن شوکت علی شهاب عبدالخاکیس صافی متی الله ارشاد الله متی الرحمن Previous tab Next tab