کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۳- ۵ اپریل ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن  شرکت کرده بودند. احسان الله احسانخمینی سجادبصیر احمدنورآغا حقیارنجیب الله سرورینسیم خان ولسینسیم خان ولسیبریالی بهیرخانزاده همرازجان آغا سعیدی نور احمد احمدیمجاهد اقبالزیقیدالله…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

۱۹_ ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۵ تن  شرکت کرده بودند. نادر خان عارفعبدالحکیم تندمجاهد اقبال زیثنا الله مومندعباسبلال احمدیارپاکیزه فیضیبشیرههما صفابی بی سوده سعیدیفاطمه نظیفه بارکزیبسنوره صفاسایره سلیمزرغونه سحر نادر…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۸ تن شرکت کرده بودند. عبدالصمدمحمد رضاعنایت الله هیوادملسمیع الله وفاخان محمدمجیب الله امیدنصیب احمد ارمانیعبدالباقی رحیمیفضل احمد فیضینظیر احمد منتظرهدایت الله مهتممطاهر خانشریف…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۱_۱۳ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۷ تن که ۱۶ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. راضیه محمدیشریفه اتمرقدسیه انصارینیلوفر احمدحمیده همدردعزیز مبارزمرسل امیریهوا مجتحید زادهرابعه غزنویدریا روفیشکریه…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۱- ۱۳ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۸ تن که۱۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. خوشحال سیلابعبدالکریم عظیمکبرا متیناریا یزدان پناه حشمت الله یزدان پناهمیلاد عشرقزادهزینب سپهرقیس الدین علی زادهفاطمه سروریپریسا…

آزادی بیان و دستاوردهای رسانه‌ها نباید قربانی گفت‌وگوهای صلح شود

صلح خواست و آرزوی مردم افغانستان است. مردم به‌خاطر نیل به‌ صلح سال‌هاست قربانی می‌دهند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر گفت‌وگوهای صلح در صدر اولویت‌بندی‌های کشورهای کمک‌کننده‌ی افغانستان و به‌ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا قرار گرفته است.

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۷_۱۹ اپریل۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۱ تن که ۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. عبدالصبور امرخیلصدف مستثناشمس الله همدیحیدر محمد نظریعبدالوهاب شهیرجاوید بهرام خیلمحمد تقی صدیدخواجه مسیح الله صدیقیعابد…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۲۶ تن که ۱۰ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند خدیجه کوهشانمحمد نصیر مرادیناصر احمد انوریعبدالولی نبی زادهاحمد جاوید نیازیفواد نورزیوحیدالله صالحینفیسه یعقوبیرحیمه…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

<p> ۲۶_۳۰ مارچ ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵روز در داخل دفتر نی در ولایت ننگرهار برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۵تن شرکت کرده بودند. خالد امانیویدان مینه والنورالله صافیسیدرحمانامین اللهعبدالکبیر اغامحمدشاکرجاوید صافیمصطفی میاخیلامین جرتعزیزخان استانکزیاباسین امرخیلعباس احمدزیشهزاده شینوارینصرت اللهاسماعیل خالد امانی_رادیو سباون[wonderplugin_pdf…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

<p> ۱۹ _۲۳ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵روز در داخل دفتر نی در ولایت ننگرهار برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۷ تن شرکت کرده بودند. شریف الله معروف جاوید صافی زبیح الله ضیاوالحق ولیاسلام الدین شینوارینذیر وطنوالموسی خوگیانی شریف الله معروف…