برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۲۱_۲۵ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۰ تن که ۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. رحمان الله افغان زیسیدعمر سهارسهیل احمدریس خانفردوس بشرملمحمد جلالاتل خانعبدالباسطشفیقه زاخیلمژده فطرت رحمان الله…

برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۲۱ _۲۴ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی دایر گردید.در این آموزش به تعداد۱۱ تن که ۳ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. احمدلله سمون سعدیه پوپل عبدالقادر تکین امید سمورالماس انیلمحمد خان سید حمید هاشمی روف ځلاند…

برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

۲۱ _۲۵ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۷ تن که ۷ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. نسرین امینیفایزه عسکرینفیسه امیرینعمت الله شایانسید ظاهر عدیلیالهام حسین قاطعمحمد جواد اسلمینجیب الله…

برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۱۶_۱۸ جولای ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۸ تن که ۶ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. نقیبه بارکزیمرضیه حسینیاحمد رشاد سخیزادهوحید کاتبیصدرالدین جامعطاهره رساسمیراهما علیزیسونیا احمدینورگل عزیزیعبدالکریمرامین فرهمندعبدالصبور محبزادهحمزه پیمانعزت اللهعزیز احمدحشمت…

برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

۱۴_۱۸ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۰ تن که ۳ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. حشمت الله خراسانیاحمد زبیر عارفمرسل منیرریا محمد رهامحمد رحیم کاشفیابوبکر صدیقفاطمه فرامرزمحمد فهیم یاوریمحمد…