اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. رمزیه احمدیآرزو ملک زادهسویسشمیلا مرادیفرهنگیز سروریفضیله سکندرینیلوفر انوریمرضیه اکبریرحیمه عثمانیفروزانستایش رمزیه احمدی آرزو ملک زاده سویس شمیلا مرادی فرهنگیز سروری فضیله سکندری نیلوفر انوری مرضیه اکبری رحیمه عثمانی فروزان ستایش Previous tab Next tab

اساسات ژورنالیزم ۶- ۱۶ دسمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند. روزالدین احمدیبادر امیرزیسبحان الله اسحاق اسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بادر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab