اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 7 تن شرکت کرده بودند. مریم رحمانیپلوشه عظیمشریفه هوتکزیبا امرخیلکریمه مریدیاسیه وردکثنا وردک مریم رحمانی پلوشه عظیم شریفه هوتک زیبا امرخیل کریمه مریدی اسیه وردک ثنا وردک Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. تسلارنگینهتبسمنجیبهعدیلاانوشا حکیمیصالحه صالحیمینه صمیمیعالیه بارکرحیمهموسکامعصومهملالی تسلا رنگینه تبسم نجیبه عدیلا انوشا حکیمی صالحه صالحی مینه صمیمی عالیه بارک رحیمه موسکا معصومه ملالی Previous tab Next tab

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز از تاریخ 16 الی 27 دسمبر 2018 در ولایت مزار شریف دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. کریمهفروزانوحیدهحبیب اللهخورشیدعبدالاحمدشمس الدینربانیمینهحسیب اللهسهیلاطاهره اسااختر سهیل کریمه فروزان وحیده حبیب الله بهمنوش خورشید عبدالاحمد شمس الدین ربانیNo URL defined for Wonder PDF Embed مینه حسیب اللهNo URL…