اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. نورزیه رضاییمژگان عزیزیمژده عزیزیشمیلا تیموریوجیهه حسین‌خیلشگوفه صافیسعدیهککوگل صافیواحده هوتکفضیله نورانیپښتنه حیامروه قریشیمهروبصیره صافیحسنات نورزیه رضایی مژگان عزیزی مژده عزیزی شمیلا تیموری وجیهه حسین‌خیل شگوفه صافی سعدیه ککوگل صافی واحده هوتک فضیله نورانی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/pazila-norani.mp3 پښتنه حیا https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/pashtna.mp3 مروه قریشی…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 14 تن شرکت کرده بودند. سونیازرغونهمنیژهمژگاناسپوژمیگلالی نصیریشریفهلینازبیدهآزیتازرفشانثناآنیاتاشبانه سونیا زرغونه منیژه مژگان اسپوژمی گلالی نصیری شریفه لینا زبیده آزیتا زرفشان ثنا آنیاتا شبانه Previous tab Next tab