گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (20 الی 23 جنوری 2019) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید فاضله شیرزیبی‌بی مروه ساداتبرات نظریحیات‌الله برمکمحبوبه رحمان ساعیفضل‌الرحمان ساعیمحمدآصف اشناعتیق‌الله بریالیمصطفی یلدشویس احمد سهیلولید شریفیشمسالدین میرزایی فاضله شیرزی بی‌بی مروه سادات برات نظری حیات‌الله برمک محبوبه رحمان ساعی…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (16 الی 19 دسمبر 2018) از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید سردار خان افغانافتخار جانانزبیر مومندضیاالدین ابراهیم‌زیآصف تمیممریم ساداتزهره نوریسیما سعیدبسیمه کاملعباس خان سردار خان افغان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Sardar-.mp3 افتخار جانان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/iftikhar.mp3 زبیر مومند https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zubeer-.mp3 ضیاالدین ابراهیم‌زی آصف تمیم https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/اصف-راپور.mp3 مریم…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (27 الی 30 جنوری 2019) از طرف دفتر نی برای 15 تن از خبرنگاران دایر گردید امران دانشایمیل خوشبینطارق الکوزیفریدون صمیمعبدالقیام راهینکیهان محمدزیشاه صیادعبدالباری گرزنگنورضیا رضاییمروه قریشیبصیرهمهروسلماگلاب ابراهیمیرحمان‌الله امران دانش ایمیل خوشبین https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/emal-takniy.mp3 طارق الکوزی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/rapor-alokozay-takany.mp3 فریدون صمیم https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Faridoon-Samim-News.mp3 عبدالقیام راهین کیهان محمدزی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/kaihan.mp3…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (9 الی 12 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 15 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالعزیزنثار ایثارمبین احمدجلال‌الدینفروهر لطفیبشینانادیه نایل عزیزیفرحناز فروغبی‌بی مریم علویمحمد نسیم حلیمفضل هادی حمیدینثار احمد خلوتگرسیدمرتضی هاشمیاروثیق‌الله عظیمیمحمد رشید پور عبدالعزیز نثار ایثارنثار ایثار مبین احمد https://www.youtube.com/watch?v=LW-zDRfFhT8 جلال‌الدین فروهر…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 2019 ) از طرف دفتر نی برای 18 تن از خبرنگاران دایر گردید میلاد تونزیمحمد حنیف رسولیسلطان سنجر انتظاراسدالله نیازیقیس محمدیجاوید التاینیلوفر نیلونگوننیلاب عظیمیلیدا ملکسعدیه بارزرقیه خادمیخالده صدیقیهدیه همدم فروزان فرحتاحمد رسولصبغت‌الله حکیمیامین‌الله بابریحبیبه نورزاد میلاد تونزی محمد حنیف رسولی سلطان…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (26 الی 29 نوامبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید ابومسلم خراسانیفاطمه پارسافایق هرویفروزان فروغسیداحمد کریمیعبدالکریم عظیمیملکه محمود‌زادهفایزه ابراهیمیشکریه امینیفاطمه شریفیفرشته کریمیمهرو سروریفریبا اکبریشیما وفا ابومسلم خراسانیابومسلم خراسانی فاطمه پارسافاطمه پارسا فایق هرویفایق هروی فروزان فروغفروزان فروغ…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (13 الی 16 جنوری 2019 ) از طرف دفتر نی برای 16 تن از خبرنگاران دایر گردید مدثر دعوتاحسان‌الله ویارعبدالله حقملمیوند میرانیسعیدگل سرحدینفس‌خان وصالرفیع‌الله پشتونمحمد احسان فدانیلوفر دانشیارمیراحمد دوستسمیع‌الله سیرتحیات‌الله ساحلنیاز محمد ارشادمزمل شاکرینیازالدین کلیوالسمیع الله امینی مدثر دعوت احسان‌الله ویار عبدالله حقمل میوند…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (5 الی 8 نوامبر 2018 )از طرف دفتر نی برای 13 تن از خبرنگاران دایر گردید مریم حسن زادهسهراب اریاعبدالباسط نوریفردین عبدیحبیب اللهفرشته اثرنیلوفر شریفیمحبوبه محمدیمرسل امیریحمید نواب‌زادهآزاده حکیمینصیر شریفی نگین نیازی مریم حسن زاده سهراب اریا عبدالباسط نوری فردین عبدی حبیب الله فرشته…