گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (2 الی 3 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید قدریه نوریظریفهنادیهنگینهنگیتارحیم‌اللهنصیب‌اللهمحمد محمدیمنیر احمدقدرت‌اللهنقیب‌اللهسلیم سلیماننقیب‌الله صدیقینبیله اسدی قدریه نوری ظریفه نادیه نگینه نگیتا رحیم‌الله نصیب‌الله محمد محمدی منیر احمد https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Munir-Ahmad-Muslim_Repoort__05_12_2018_Samaa-FM-91.5-Kandahar.mp3 قدرت‌الله نقیب‌الله سلیم سلیمان نقیب‌الله صدیقی نبیله اسدی…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 92018 ) از طرف دفتر نی برای 11 تن از خبرنگاران دایر گردید پرویز امین زادهمحمدخالد سخیمقبولشکیب شکرانعبدالله ولی‌زادهشیرشاه رسولیننگیالی نوری نظامیجعفر نیازیعبدالشمیماحمد شهابفضل‌عظیم فرهاد پرویز امین زاده محمدخالد سخی مقبول شکیب شکران عبدالله ولی‌زاده شیرشاه رسولی ننگیالی نوری نظامی جعفر…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 92018 ) از طرف دفتر نی برای 11 تن از خبرنگاران دایر گردید محمدیاسین جویاحزب‌الله راهینیشجاع‌الدین استانکزیفرزاد خاموشسمیرا عظیممسعوده ساحلمرسل رسولیوژمهفرهاد بهروزفرشته سدیداجمل آرین محمدیاسین جویا حزب‌الله راهینی شجاع‌الدین استانکزی فرزاد خاموش سمیرا عظیم مسعوده ساحل مرسل رسولی وژمه فرهاد بهروز…