وضع هیچ محدودیتی بر رسانه های همگانی و رسانه‌های اجتماعی پذیرفتنی نیست

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هشدار داده است، در صورتی که شرکت فیسبوک پالیسی‌ها و قوانین افغانستان را رعایت نکند، فعالیت این شرکت را در افغانستان «مطلقاً» متوقف خواهد کرد.