خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید. شهیره شیرازدسهیلا بهارمعصومه بهارسونیا آژمانالهه نظامیاسماشیبا هاشمی نگینه یوسفزیمریم رحیمیسحر احمدیراحله الیاسهیلی شیرزادزهرا احمدیجلوه یعقوبیخدیجه عزیزی شهیره شیرازد _ دانشگاه کابل 2019/21/4 سهیلا بهار _ دانشگاه کابل 2019/21/4سهیلا بهار معصومه بهار_ دانشگاه کابل 2019/21/4 سونیا آژمان_…