خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد11 تن شرکت کرده بودند. شاه رحمان افضلیمحمد امین هاشمیمیر احمد ظهورمعاذالله الپرسهیلا بهارمژگان حسینینازیلا بیکزادمحمد جواد تیموریمنیر احمدادیبه تهذیبنصرت سروری شاه رحمان افضلی _ هفته نامه کابل محمد امین هاشمی _ رادیو تلویزیون معارف میر احمد ظهور_رادیو تلویزیون معارف معاذالله الپر_ تلویزیون ایینه…