گزارشگری شهروندی

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. عالیه بارکرحیمه باراکاسما ایوبیوجیهه شیرزادسمیرا شیرزادسمینه شیرزادهدیه غفارینسرینمهرنازسعدیه انوریملیحه شیرزادعارفه ارمانسالمه رحیمیخدیجه محمدیمسلمه رحیمی عالیه بارک رحیمه باراک اسما ایوبی وجیهه شیرزاد سمیرا شیرزاد سمینه شیرزاد هدیه غفاری نسرین مهرناز سعدیه انوری ملیحه شیرزاد عارفه ارمان سالمه رحیمی…