خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند. حماسه حمیدپورصمیم شکور زادهلیزا میرزادزهرا سعیدیعبدالله ولیزادهیحیی نوریمحمدجواد اعتمادفرشته سخیزادهاحمد سیر صافی حماسه حمیدپور_رادیو طلوع خورشید صمیم شکور زاده_رادیو دانش لیزا میرزاد_رادیو برین زهرا سعیدی_رادیودنیا عبدالله ولیزاده_تلویزیون طلوع یحیی نوری_رادیو الهام محمدجواد اعتماد_تلویزیون اریانا نیوز فرشته سخیزاده_رادیو کهکشان…