دعوت برای درخواست

برنامه آموزش عالی گزارشگری تحقیقی دفتر انترنیوز تحت برنامه “رسانه” که توسط ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده حمایت میگردد درخواست برای اشتراک در سومین دور آموزش گزارشگری تحقیقی که در ماه نوامبر در کابل برگزار می شود را می پذیرد. “رسانه” یک برنامه سه ساله بوده و هدف آن حمایت از سکتور رسانه های…