از نشانی پارلمان اگر شکایتی در مورد رسانه‌ها وجود دارد، باید به مجرای قانونی آن سپرده شود. هیچ فردی و نهادی در نظام افغانستان حق اهانت و یا فشار دادن رسانه‌ها را تحت نام شکایت در برابر آن‌ها ندارد.

میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان ام‌روز چهارشنبه 24 میزان 1394 در جلسه‌ی این مجلس از رسانه‌ها شکایت کرده و تعدادی از رسانه‌ها را متهم به توطیه چینی علیه پارلمان کرده است.