گزارش دهی از انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز  در دفتر نی هرات برای 8 تن از خبرنگاران  (6 پسر و 2 دختر)دایر گردید. سما سپهریحسیب الله مستنصرشعیب جلالیجواد توانگرمنوچهر فروخیزلمی همتاروح الله دانشداود شاه طنین سما سپهری_تلویزیون فریاد https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/10/Sama-Sepehri.mp3 حسیب الله مستنصر شعیب جلالی جواد توانگر منوچهر فروخی زلمی همتا روح الله دانش داود شاه طنین Previous…