اساسات خبرنگاری(2019)

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 دایر گردید. طوبا فرازیفاطمه عدیلفاطمه محمدیسالمه غلامیفرحت اظهرتمنا حفیظیرقیه راستینشیبا عیارمژگان عوامیعاقله ابراهیمی طوبا فرازی_تلویزیون زن[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Tuba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فاطمه عدیل_نهاد تساوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Fatima-Adili.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فاطمه محمدی_نهاد تساوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Fatima-Mohamdi.pdf”…