گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (18 الی 20 نوامبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالعباس محمدیمبارز محمدیرامین منصوریفرهاد فرمانفرید تنهافرهاد نصیر فرهمندمحمد جواد وطن دوستپرویز امین زادهبهشته رساساره خالد عبدالعباس محمدی_رادیو تلویزبون دانش مبارز محمدی _رادیو دنیا نوین https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Raport-mubarez-mohammadi-98_8_29_takmil-shidan-baz-shamary-Ara.mp3 رامین منصوری_رادیو…