اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) به مدت چهار روز از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 برای 10 تن دایر گردید. عارف همدرد فاطمه عزیزیمستوره ابراهیمیحبیبه ابراهیمیهما سادات عاطفه محمدی رابعه نبی زادهزرغونه جعفریکریمهسهیلا عمری عارفه همدرد _ دانشگاه بلخ فاطمه عزیزی_ دانشگاه بلخ مستوره ابراهیمی حبیبه ابراهیمی…