اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 11 الی 14 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. سمیرا متوکلبنفشه نعیمشراره انتظاررقیبه حمیدیسوادبهذکیهشفیقهشکیبافرزانهحسینهتمنامنیژهنرگس سمیرا متوکل _ اطلاعات و فرهنگ بنفشه نعیم _ اطلاعات و فرهنگ[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Benafsha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شراره انتظار_ تلویزیون مهر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Sharara.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] رقیبه حمیدی_رادیو…

اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. سکینه ثاقبزهرا موسویشکیبا حیدریثنا حکیمیذکیه حسینیکبرا یعقوبیفاخره محسنیپریسا رحمانیهنگامه رحمانیمهناز محمدیوحیده وحید درانی زهرا موسوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Zahra-Mosavi-women-club.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شکیبا حیدری_اژانس خبری زنان افغان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Shakiba-Haidari.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ثنا حکیمی_ تلویزیون…

گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 16 الی 18 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. نظیر محمد افغانکیهان محمدزیمروه قریشیحمیدالله ملکزیانوش ننگیالنورزی نیازینازیه ساداتگلالی نیازیمحمد گلاب ابراهیمیمژگان عزیزیجمشید جبارخیلنصیر الرحمان نظیر محمد افغان  کیهان محمدزی مروه قریشی حمیدالله ملک زی انوش ننگیال نورزی نیازی نازیه…

گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 16 الی 18 دسمبر 2019 ا دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. محمد انور حیدرینعمت الله همتسمیع الله امینیاغا محمد قریشیعبدالاحد داوریعبدالحق ملت پالرحیم الله اتلجمیله نورضیاازیتا کاظمیماریه احمدیقدرت الله غفور زی محمد انور حیدری_رادیو بُست نعمت الله همت_رادیو ږغ سمیع الله…