اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت  4 روز از تاریخ 18 الی 21 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. مستوره پاک بیننرگس امیریمونسه فدایینوریه علیزادهگلجان محققگلثوم زهرانجیبه نجوا ابراهیمیسیما امیریصابره نیکزادمعصومه محمدیفاطمه امیریربابه رضایی مستوره پاک بین_رادیو بامیان نرگس امیری_رادیو تلویزیون افغانستان مونسه فدایی_تلویزیون بامیان نوریه علیزاده گلجان محقق گلثوم…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 23 الی 25 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. کامله مرادیشمینه احمدیفریبا احساسعاقله فرهمندثریا حقیارفاطمه احمدیبینظیر امیریصابره محمدیمعصومه امیرینظیفه حیدری کامله مرادی#خبر_تازه – اول جدی 1398 نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد محمداشرف غنی با به‌دست آوردن ۵۰.۶۴ درصد…

ژورنالیزم تحقیقی

این آموزش برای خبرنگاران از تاریخ 16 الی 27 نوامبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. عبدالباعث حکیمیمعتصم باالله سـدیدمحمد نظام قاسمیصورت ماه کاشانیعزیزه رفیع زادهشهلامعصومهپرستو شریفیروح اللهکیفایت الله واحدیعتیق اللهاحسان اللهشفیق الله عبدالباعث حکیمی_شواری ژورنالیستان معتصم باالله سـدید _ماهنامه صدا حق محمد نظام قاسمی_رادیو آمو صورت ماه کاشانی…