گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید شکریه ولیعایشه فضلیلیما بارکمحمد یار مجروحمحمد صابر حمیدیمحمد نصیر میرزاییامید سمسورروح الله مبارزوارث عمرانعبدالفرید علی زیعبدالمک افغانمحمود خان منندوی شکریه ولی_رادیو میرمن عایشه فضلی_رادیو میرمن لیما بارک_رادیو…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید نبیله بابکرخیلفاطمه صمیمیهیلی حقیرالما افغانادریس اصغریطارق الله عظیمیسمیع الله حلالساحل ساداتسید ادریس ولیزادهویدان مینوالامرالله امراناباسین امرخیل نبیله بابکرخیل_رادیو صفا فاطمه صمیمی_رادیو انعکاس هیلی حقیر_رادیو نرگس الما افغان_ویب…

گزارش دهی از انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (6 الی 8 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 8 تن از خبرنگاران دایر گردید حسیب الله مستنصرشعیب جلالیسما سپهرجواد توانگرمنصور فرخیزلمی همتاروح الله دانشداوود شاه طنین حسیب الله مستنصر_ شعیب جلالی_رادیو تلویزیون ملی سما سپهر_تلویزیون فریاد جواد توانگر_تلویزیون اصلاح منصور فرخی_اژانس…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (1 الی 3 اکتبر 2019 )از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالصبور توانامحمد کریم انوریصبغت الله تورانعبدالمومن نایابنصیر احمد پیماننظیفه نایابمحبوبه محمدیسهیلا عمریسهیلا هاشمیکاوه بشارت عبدالصبور توانا_رادیو فجر محمد کریم انوری_رادیو نوبهار بلخ صبغت الله توران_تلویزون پیکان عبدالمومن نایاب_…

گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 1 الی 3 اکتبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند. خیرالبنات ساداتتهینه کامرانشریفه افشارمحمد داوودنعمت الله روفیاحمد نعیم دوستیمصطفی ابوینویدزهرا انصاری خیرالبنات سادات_رادیو کلید تهینه کامران_تلویزیون آیینه شریفه افشار _تلویزیون زن محمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد…