اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 23 الی 26 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. نیک بی‌بی ایوبیفریده ایوبزهرا جلالسهیلا نوریحنیفه خانښکلا پانوسفهیمه دانششګوفه دلسوزذکیه عزیزیعسل جناح احساس نیک بی‌بی ایوبی فریده ایوب زهرا جلال سهیلا نوری حنیفه خان ښکلا پانوس فهیمه دانش شګوفه دلسوز ذکیه…