اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 23 الی 26 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. نیک بی‌بی ایوبیفریده ایوبزهرا جلالسهیلا نوریحنیفه خانښکلا پانوسفهیمه دانششګوفه دلسوزذکیه عزیزیعسل جناح احساس نیک بی‌بی ایوبی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/نیک-بي-بي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فریده ایوب[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/فریده-ایوب.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زهرا جلال[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/زهرا.pdf” width=”100%” height=”600px”…