نی از رسانه‌ها و خبرنگاران مصرانه می‌خواهد در زمانی که بیماری “کویدا 19” همه‌گیر می‌شود، در نهایت مسوولیت پذیری وظایف شان را انجام دهند.

رسانه‎های کشور در شرایط حساس وتاریخی قرار دارد. نقش رسانه‌ها دراین شرایط حساس، می‎تواند سرنوشت مردم این کشور را تغییردهد. رسانه‌ها باید دراین شرایط مسوولیت‌های شهروندان را تعریف کرده و برای هر شهروند نقشش را تشریح نماید. رسانه‌ها می تواند در حال حاضر، مردم را به سوی وضعیتی که عاقبتش خوش‌بختی است رهنمایی کند یا…