حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 25 و 26  فبروری 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. سهیلا یوسفیساجد ساداترحیمه میرزاییفوزیه احمدیصنم وزیریشبنم وزیریمسعود نوابیحمیده صدیقیصدف خرمسید محمد حسینعبیدالله حیدرزیحمیده وزیریمحمد صدیق نیکزاد سهیلا یوسفیطرح آموزش از راه دور برای نخستین بار در افغانستان…

حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 3 و 4 مارچ 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. میرویس بیژنحسیب الله ارامفروزان اریانگین نیازینصیر احمد شریفیشکیبا عینینیلوفر شریفیهوشا مبارزطاهره تقدسسهیلارویدا قادریصبغت الله تورانکاوه بشارتسهیلا عمری میرویس بیژنموضوع گزارش: افزایش نگرانی‌ها از بیجا شدن ده‌ها خانواده…