حق دسترسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 17 و 18 مارچ 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. نوید هاشمیگلالی بابه کرخیلذبیح اللهجواد احمدینعمت الله طاهریپلوشه عظیمبهشته محمدینجم دین محمدیثریا رضاییطاهره سریرارش حیدریصبغت الله ایماقندیم کوهزادیحیی ایماقشیبا ظریفیشگوفه کاپیساییپروین روشانزکیه میرزاییسمیع الله احمدیمحمد نظیف صفاارغوان…

حق دسترسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 و 8 اپریل 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. محمد یارروزی خاننصیر احمدنظیر احمدعاطفههوسیجمشید اغانازو امیریسید سرور رسولینفی رحیمیفاظمه محمد یار مجروح روزی خان نصیر احمد نظیر احمد عاطفه هوسی جمشید اغاhttps://www.facebook.com/186136408813999/posts/705949333499368/ نازو امیری سید سرور…

حق دسترسی به اطلاعات

 این آموزش در تاریخ 15 و 16 اپریل 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. بختا جان بختیاراحسان ارینشریف سمونایوب جان خاطربهار سمسورمنیر بهارایوب یادنورالله نورییوسف منگلقابل نور همکارزین الله زهینسیف الله ظاهر بختا جان بختیار https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/بختا.mp3 احسان ارین د پکتیکا ولایتي…