بیایید پاسخی به خدمات آقای مجاهد کاکر داشته باشیم نبود وی تا دیرها در جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان احساس خواهد شد

ضایعه‌ی جبران ناپذیری را که مرگ مجاهد کاکر به بار آورد، امروزه در سراسر افغانستان مطرح و به یک گفتمان کلان رسانه‌ای در کشور مبدل گردیده است.