آیا دولت توانایی تأمین امنیت خبرنگاران را دارد؟ این اطمینان را داده می‌تواند؟

ملاله میوند گرداننده برنامه‌های تلویزیون انعکاس و راننده‌اش طاهر خان، صبح امروز حین رفتن به وظیفه در ساحه‌ی موسوم به گولایی عربان شهر جلال آباد، از سوی افراد مسلح تیرباران و به شهادت رسیدند.