حکومت افغانستان با لغو پست‌های سخنگویی در ولایات به‌صورت آشکار قانون اساسی افغانستان را نقض می‌کند

در نامه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی به ارگان‌های محلی فرستاده شده است، رییس جمهور غنی دستور داده است که هر والی مسوول اطلاع‌دهی است و بعد از این والیان حق داشتن “سخنگویان را ندارند”.