سلسله قتل‌های هدفمند با شهادت 3 بانو که کارمندان تلویزیون انعکاس هستند ادامه یافت

مرسل وحیدی، شهناز و سعدیه کارمندان تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار که در بخش دوبله با این تلویزیون ایفای وظیفه می‌نمودند در دو ناحیه شهر جلال‌آباد حین رفتن از وظیفه به سوی خانه، موردحمله مردان مسلح ناشناس قرارگرفته و شهید شدند.

نی از دیرباری به این‌طرف خواهان پی‌گیری پرونده‌های قتل‌های هدف‌مند خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بوده است

در 12 هفته‌ی اخیر، هفت خبرنگار و کارمند رسانه و 3 عضو خانوده‌ی یک خبرنگار در افغانستان، به قتل رسیده است. تقریباً همه‌ی این قتل‌ها، هم از جانب حکومت و هم بنا بر قراین، قتل های هدفمند پنداشته شده است.