ادعایی مبنی بر محدودیت های جدید در برابر رسانه‌های چاپی، نی و کمیته‌ی مصوونیت را نگران ساخته است

رسانه‌های افغانستان از هر سو مورد حمله قرار می‌گیرند. در این اواخر آنچنان که گزارش‌ها می‌رساند، تعدادی از رسانه‌های افغانستان بخصوص رسانه‌های چاپی در حملات گروه‌های خاص از طریق فضای مجازی مورد تهدید قرارگرفته‌اند. به باور تعدادی از صاحبان رسانه‌های چاپی، افراد موظف حکومتی از طریق شبکه‌های اجتماعی دست به تهدید آن‌ها می‌زنند. به گفته…