اعلامیه‌ی دیدبان حقوق بشر تائید بین المللی بر نگرانی‌های نی در پیوند به کشتار خبرنگاران

دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه ای، از کشتار خبرنگاران، فعالان رسانه‌ی و اعضای خانواده فعالان رسانه‌ها که از سوی گروه‌های طالبان هدف قرار می‌گیرند؛ خبر داده و آن را تقبیح می‌کند. براساس این اعلامیه، دیدبان حقوق بشر مدعی است که طالبان به خاطر ایجاد ترس و وحشت قصداً خبرنگاران و فعالان مدنی را به…