اعلامیه‌ی مطبوعاتی

     درخواست رسمی به خاطر گنجانیدن هفته‌ی رسانه های اجتماعی در تقویم ملی تحویل دولت شد  نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان در هفته‌ی رسانه های اجتماعی در کنار این که کارزار« به حق معنوی دیگران احترام بگذاریم» را به راه انداخت، در نامه‌ی رسمی از ورات اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 20 تن شرکت کرده بودند. حماسه حمیدپورلیدا احمدیمهاجر عظیمیسالمه نظامیمنزلماه نصرتنگینه شیرزادفوزیه احمدیعاصیه تاجزهرا مسکین یارهدیه همدلهما ساداتلیزا احمدیحسنیه سادات فتانه امیریفایزه محمدیزهرا سعیدیفرشته سخیزاده فرشته ذاکریلیزا میرزادمونسه رسولی حماسه حمیدپور_ دانشگاه پروان لیدا احمدی_ دانشگاه پروان مهاجر عظیمی_دانشگاه پروان سالمه نظامی_دانشگاه پروان…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. لطیفه نویسا قیصاریرویدا کاملینادیه شکیبشکریه نیکزادنرگس نصرتشهریماه ایوبیفاطمه درویشلایقه ارمانیعبیده سلیمانیفوزیه رمضانیعبیده نیکوفرسعیده حیدریگلزاده کریمینصیره محمدیفردوس سلیمانی لطیفه نویسا قیصاری _رادیو نریمان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Latifa-Navisa.mp3 رویدا کاملی_ رادیو نریمان نادیه شکیب_رادیو نریمان شکریه نیکزاد_ رادیو صمیم نرگس نصرت_رادیو صمیم https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Narges-Nasrat-Entakhab-shoma.mp3…

حکومت باید جلو تهدید رسانه‌ها را بگیرد تا شاهد بسته شدن رسانه‌ها نباشیم

در حمله‌ی مهاجمان به یکی از نهاد‌های وزارت دفاع در ناحیه‌ی شانزدهم کابل، یک کارمند تلویزیون شمشاد کشته و هفت کارمند دیگر آن زخم برداشتند. عبدالرووف ایمل‌زی از افراد امنیتی تلویزیون خصوصی شمشاد در جریان درگیری مهاجمان انتحاری با نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفته و ‌کشته شد. در همین حال، نادرشاه صاحب‌زاده گرداننده‌ی برنامه‌های…

رئیس جمهور باید درباره‌ی هدایات شفاهی‌اش وضاحت دهد

نامه‌یی از سوی وزارت مالیه به تاریخ 1398/3/21 و با شماره‌ی CSO – 4400 صادر شده که درون مایه‌ی آن خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است. در این نامه که به دستخط پروفیسور محمدهمایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری امضاء شده، چنین آمده است:

من به تو اعتماد دارم صداهایی از افغانستان و پاکستان

دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان و دفتر مدیا فاندیشن پاکستان با حمایت هالینگ سنتر رقابت ویدیویی را جهت تحکیم حسن نیت میان مردم افغانستان و پاکستان راه‌اندازی کرده‌اند. هدف از راه‌اندازی این برنامه‌ی فرهنگی، انعکاس اعتماد و احترام و ابراز احساسات مثبت میان مردمان دو کشور همسایه است.

خبرنگاران از وضعیت ایمنی مناسب برخوردار نیستند

حوالی ساعت ۸:۵۰ دقیقه‌ی صبح امروز دوشنبه، انفجار نیرومندی در ناحیه‌ی شانزدهم پایتخت و در نزدیکی پل محمودخان رخ داد. وزارت امور داخله اعلام کرد که نخست یک موتربمب منفجر شده و سپس مهاجمان انتحاری وارد صحنه شده‌اند.