اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 23 الی 26 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. نیک بی‌بی ایوبیفریده ایوبزهرا جلالسهیلا نوریحنیفه خانښکلا پانوسفهیمه دانششګوفه دلسوزذکیه عزیزیعسل جناح احساس نیک بی‌بی ایوبی فریده ایوب زهرا جلال سهیلا نوری حنیفه خان ښکلا پانوس فهیمه دانش شګوفه دلسوز ذکیه…

هر شکایتی از خبرنگار و یا رسانه‌ای اگر وجود دارد از مجرای قانونی آن پی‌گیری گردد

اخیراً طاهر زهیر والی بامیان در یک نشست خبری، در واکنش به یک توییت خبرنگار تلویزیون ایران‌اینترنشنال واکنش تندی نشان داد و خواستار بررسی این اظهارات توسط نهادهای عدلی و قضایی شد.

اساسات ژورنالیزم

این آموزش از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. نورضیا نیازیگلالی نیازیاناهیتا حسینیبصرینا صالححسنا حبیب لوربرشنا ساداتمحسنه ساداتمدینه جبارخیلبصیره شیرزادعایشه احمدزی نورزیه نیازی گلالی نیازیگلالی نیازی اناهیتا حسینی بصرینا صالح…

حکومت باید مسئله‌ی قتل کارمند رادیو سمون در هلمند را به گونه‌ی جدی بررسی کرده و روشن سازد که آیا رابطه‌ی این قتل به کاررسانه‌ای مرتبط است یا خیر.

گزارش‌های رسیده از ولایت هلمند حاکی‌ از آن است که سفرمحمد کارمند پاره‌وقت بخش تخنیک رادیو سمون در ولایت هلمند به قتل رسیده است.

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید شکریه ولیعایشه فضلیلیما بارکمحمد یار مجروحمحمد صابر حمیدیمحمد نصیر میرزاییامید سمسورروح الله مبارزوارث عمرانعبدالفرید علی زیعبدالمک افغانمحمود خان منندوی شکریه ولی_رادیو میرمن عایشه فضلی_رادیو میرمن لیما بارک_رادیو…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید نبیله بابکرخیلفاطمه صمیمیهیلی حقیرالما افغانادریس اصغریطارق الله عظیمیسمیع الله حلالساحل ساداتسید ادریس ولیزادهویدان مینوالامرالله امراناباسین امرخیل نبیله بابکرخیل_رادیو صفا فاطمه صمیمی_رادیو انعکاس هیلی حقیر_رادیو نرگس الما افغان_ویب…

گزارش دهی از انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (6 الی 8 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 8 تن از خبرنگاران دایر گردید حسیب الله مستنصرشعیب جلالیسما سپهرجواد توانگرمنصور فرخیزلمی همتاروح الله دانشداوود شاه طنین حسیب الله مستنصر_ شعیب جلالی_رادیو تلویزیون ملی سما سپهر_تلویزیون فریاد جواد توانگر_تلویزیون اصلاح منصور فرخی_اژانس…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (1 الی 3 اکتبر 2019 )از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالصبور توانامحمد کریم انوریصبغت الله تورانعبدالمومن نایابنصیر احمد پیماننظیفه نایابمحبوبه محمدیسهیلا عمریسهیلا هاشمیکاوه بشارت عبدالصبور توانا_رادیو فجر محمد کریم انوری_رادیو نوبهار بلخ صبغت الله توران_تلویزون پیکان عبدالمومن نایاب_…

گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 1 الی 3 اکتبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند. خیرالبنات ساداتتهینه کامرانشریفه افشارمحمد داوودنعمت الله روفیاحمد نعیم دوستیمصطفی ابوینویدزهرا انصاری خیرالبنات سادات_رادیو کلید تهینه کامران_تلویزیون آیینه شریفه افشار _تلویزیون زن محمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد داوود _تلویزیون ایینه نعمت الله روفی_اژانس…