گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 16 الی 18 دسمبر 2019 ا دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. محمد انور حیدرینعمت الله همتسمیع الله امینیاغا محمد قریشیعبدالاحد داوریعبدالحق ملت پالرحیم الله اتلجمیله نورضیاازیتا کاظمیماریه احمدیقدرت الله غفور زی محمد انور حیدری_رادیو بُست نعمت الله همت_رادیو ږغ سمیع الله…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) به مدت چهار روز از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 برای 10 تن دایر گردید. عارف همدرد فاطمه عزیزیمستوره ابراهیمیحبیبه ابراهیمیهما سادات عاطفه محمدی رابعه نبی زادهزرغونه جعفریکریمهسهیلا عمری عارفه همدرد _ دانشگاه بلخ[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/عارفه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فاطمه عزیزی_ دانشگاه بلخ[wonderplugin_pdf…

کاهش ۵۰ درصدی قتل کارمندان رسانه‌ای در افغانستان در سال ۲۰۱۹

  بر اساس گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز و آمار‌های ثبت شده‌ در دیدبان رسانه‌های نی، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در افغانستان کاهش چشم‌گیری داشته است. آمار‌های نی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان کشته شده، در حالی که در سال ۲۰۱۸…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 17 الی 20 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. طاهرهمینا صمیمیعادله بارکزیمریم فیضیصدف صمیمینیلوفر محبت خالده صادقبسیمه بارکخاطره صاحب زادههما حقملروما حقمل طاهره_رادیو کلید[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Tahira.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مینا صمیمی_دانشگاه کدر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Mina-Samimi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] عادله بارکزی_هفته نامه عصر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Adila.pdf”…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (18 الی 20 نوامبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید لطف الله تیموریسمیع الله بارزعابده آرزوشکریه رجبیمدیحه احسانیسمیرا رنجبرروح الله نظریخورشید فروزانمریم یوسفیمحمد حنیف رسولیعبدالمصور قادریمیلاد طنزیسید بصیر احمد ساداتاحمد مسیح لطف الله تیموری_رادیو غزل سمیع الله…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (18 الی 20 نوامبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالعباس محمدیمبارز محمدیرامین منصوریفرهاد فرمانفرید تنهافرهاد نصیر فرهمندمحمد جواد وطن دوستپرویز امین زادهبهشته رساساره خالد عبدالعباس محمدی_رادیو تلویزبون دانش مبارز محمدی _رادیو دنیا نوین https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Raport-mubarez-mohammadi-98_8_29_takmil-shidan-baz-shamary-Ara.mp3 رامین منصوری_رادیو…

اساسات خبرنگاری(2019)

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 دایر گردید. طوبا فرازیفاطمه عدیلفاطمه محمدیسالمه غلامیفرحت اظهرتمنا حفیظیرقیه راستینشیبا عیارمژگان عوامیعاقله ابراهیمی طوبا فرازی_تلویزیون زن[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Tuba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فاطمه عدیل_نهاد تساوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Fatima-Adili.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فاطمه محمدی_نهاد تساوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Fatima-Mohamdi.pdf”…