اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. لطیفه نویسا قیصاریرویدا کاملینادیه شکیبشکریه نیکزادنرگس نصرتشهریماه ایوبیفاطمه درویشلایقه ارمانیعبیده سلیمانیفوزیه رمضانیعبیده نیکوفرسعیده حیدریگلزاده کریمینصیره محمدیفردوس سلیمانی لطیفه نویسا قیصاری _رادیو نریمان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Latifa-Navisa.mp3 رویدا کاملی_ رادیو نریمان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Rovida-Kameliy.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نادیه شکیب_رادیو نریمان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Nadia-Shakib.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…

حکومت باید جلو تهدید رسانه‌ها را بگیرد تا شاهد بسته شدن رسانه‌ها نباشیم

در حمله‌ی مهاجمان به یکی از نهاد‌های وزارت دفاع در ناحیه‌ی شانزدهم کابل، یک کارمند تلویزیون شمشاد کشته و هفت کارمند دیگر آن زخم برداشتند. عبدالرووف ایمل‌زی از افراد امنیتی تلویزیون خصوصی شمشاد در جریان درگیری مهاجمان انتحاری با نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفته و ‌کشته شد. در همین حال، نادرشاه صاحب‌زاده گرداننده‌ی برنامه‌های…

رئیس جمهور باید درباره‌ی هدایات شفاهی‌اش وضاحت دهد

نامه‌یی از سوی وزارت مالیه به تاریخ 1398/3/21 و با شماره‌ی CSO – 4400 صادر شده که درون مایه‌ی آن خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است. در این نامه که به دستخط پروفیسور محمدهمایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری امضاء شده، چنین آمده است:

من به تو اعتماد دارم صداهایی از افغانستان و پاکستان

دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان و دفتر مدیا فاندیشن پاکستان با حمایت هالینگ سنتر رقابت ویدیویی را جهت تحکیم حسن نیت میان مردم افغانستان و پاکستان راه‌اندازی کرده‌اند. هدف از راه‌اندازی این برنامه‌ی فرهنگی، انعکاس اعتماد و احترام و ابراز احساسات مثبت میان مردمان دو کشور همسایه است.

خبرنگاران از وضعیت ایمنی مناسب برخوردار نیستند

حوالی ساعت ۸:۵۰ دقیقه‌ی صبح امروز دوشنبه، انفجار نیرومندی در ناحیه‌ی شانزدهم پایتخت و در نزدیکی پل محمودخان رخ داد. وزارت امور داخله اعلام کرد که نخست یک موتربمب منفجر شده و سپس مهاجمان انتحاری وارد صحنه شده‌اند.

دولت باید از آنچه در شش روز اخیر برای تامین امنیت خبرنگاران انجام داده است گزارش دهد

پس از هشدار گروه طالبان مبنی هدف قرار دادن رسانه ها و خبرنگاران، اکنون  نگرانی جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته است. به تازگی فهرست شماری از رسانه ها در شبکه های اجتماعی هم‌رسانی می‌شود که گویا گروه طالبان قصد حمله به این رسانه ها را دارد.

گزارشگری شهروندی

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. عالیه بارکرحیمه باراکاسما ایوبیوجیهه شیرزادسمیرا شیرزادسمینه شیرزادهدیه غفارینسرینمهرنازسعدیه انوریملیحه شیرزادعارفه ارمانسالمه رحیمیخدیجه محمدیمسلمه رحیمی عالیه بارک رحیمه باراک اسما ایوبی وجیهه شیرزاد سمیرا شیرزاد سمینه شیرزاد هدیه غفاری نسرین مهرناز سعدیه انوری ملیحه شیرزاد عارفه ارمان سالمه رحیمی…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد11 تن شرکت کرده بودند. شاه رحمان افضلیمحمد امین هاشمیمیر احمد ظهورمعاذالله الپرسهیلا بهارمژگان حسینینازیلا بیکزادمحمد جواد تیموریمنیر احمدادیبه تهذیبنصرت سروری شاه رحمان افضلی _ هفته نامه کابل[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/Afzali.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] محمد امین هاشمی _ رادیو تلویزیون معارف میر احمد ظهور_رادیو تلویزیون معارف…