کابل افغانستان نهاد های بین المللی می‌باید تصویر کاملی از وضعیت رسانه ها در افغانستان بیان کنند.

گزارش‌گران بدون مرز رده بندی جهانی آزادی رسانه ها را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. در این گزارش در مورد افغانستان گفته شده:«وضعیت ناامنی نگران کننده دیگر در افغانستان (۳- ، ۱۲۱) است که با وجود تلاش‌های حکومت وحدت ملی اما ۱۶ خبرنگار و همکار رسانه‌ای در سال گذشته در حمله‌های که به شکل مستقیم…

وضع هیچ محدودیتی بر رسانه های همگانی و رسانه‌های اجتماعی پذیرفتنی نیست

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هشدار داده است، در صورتی که شرکت فیسبوک پالیسی‌ها و قوانین افغانستان را رعایت نکند، فعالیت این شرکت را در افغانستان «مطلقاً» متوقف خواهد کرد.

حمله‌ی دیگر به یک رسانه نشان داد که نیاز به اقدام جدی حکومت برای تامین امنیت دفاتر رسانه‌ها بیشتر از هروقت دیگر، وجود دارد.

رادیو تلویزیون دنیای نو در ولایت فراه با پرتاپ بم دستی مورد حمله قرار گرفت. ابراهیم محمدی مدیر مسوول رادیو تلویزیون دنیای نو به دیدبان رسانه های نی می‌گوید، حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 12 حمل افراد ناشناس، بمب دستی‌ای را به محوطه رادیو تلویزیون دنیای نو پرتاب کردند که خوشبختانه به کسی…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (2 الی 3 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید قدریه نوریظریفهنادیهنگینهنگیتارحیم‌اللهنصیب‌اللهمحمد محمدیمنیر احمدقدرت‌اللهنقیب‌اللهسلیم سلیماننقیب‌الله صدیقینبیله اسدی قدریه نوری[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/قدریه-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ظریفه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/ظریفه-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نادیه نگینه نگیتا رحیم‌الله نصیب‌الله[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/نصیب-الله-ـ-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] محمد…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 92018 ) از طرف دفتر نی برای 11 تن از خبرنگاران دایر گردید پرویز امین زادهمحمدخالد سخیمقبولشکیب شکرانعبدالله ولی‌زادهشیرشاه رسولیننگیالی نوری نظامیجعفر نیازیعبدالشمیماحمد شهابفضل‌عظیم فرهاد پرویز امین زاده محمدخالد سخی مقبول شکیب شکران عبدالله ولی‌زاده شیرشاه رسولی ننگیالی نوری نظامی جعفر…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 92018 ) از طرف دفتر نی برای 11 تن از خبرنگاران دایر گردید محمدیاسین جویاحزب‌الله راهینیشجاع‌الدین استانکزیفرزاد خاموشسمیرا عظیممسعوده ساحلمرسل رسولیوژمهفرهاد بهروزفرشته سدیداجمل آرین محمدیاسین جویا حزب‌الله راهینی شجاع‌الدین استانکزی فرزاد خاموش سمیرا عظیم مسعوده ساحل مرسل رسولی وژمه فرهاد بهروز…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (20 الی 23 جنوری 2019) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید فاضله شیرزیبی‌بی مروه ساداتبرات نظریحیات‌الله برمکمحبوبه رحمان ساعیفضل‌الرحمان ساعیمحمدآصف اشناعتیق‌الله بریالیمصطفی یلدشویس احمد سهیلولید شریفیشمسالدین میرزایی فاضله شیرزی بی‌بی مروه سادات برات نظری حیات‌الله برمک محبوبه رحمان ساعی…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (16 الی 19 دسمبر 2018) از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید سردار خان افغانافتخار جانانزبیر مومندضیاالدین ابراهیم‌زیآصف تمیممریم ساداتزهره نوریسیما سعیدبسیمه کاملعباس خان سردار خان افغان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Sardar-.mp3 افتخار جانان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/iftikhar.mp3 زبیر مومند https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zubeer-.mp3 ضیاالدین ابراهیم‌زی آصف تمیم https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/اصف-راپور.mp3 مریم…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (27 الی 30 جنوری 2019) از طرف دفتر نی برای 15 تن از خبرنگاران دایر گردید امران دانشایمیل خوشبینطارق الکوزیفریدون صمیمعبدالقیام راهینکیهان محمدزیشاه صیادعبدالباری گرزنگنورضیا رضاییمروه قریشیبصیرهمهروسلماگلاب ابراهیمیرحمان‌الله امران دانش ایمیل خوشبین https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/emal-takniy.mp3 طارق الکوزی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/rapor-alokozay-takany.mp3 فریدون صمیم https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Faridoon-Samim-News.mp3 عبدالقیام راهین کیهان محمدزی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/kaihan.mp3…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (9 الی 12 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 15 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالعزیزنثار ایثارمبین احمدجلال‌الدینفروهر لطفیبشینانادیه نایل عزیزیفرحناز فروغبی‌بی مریم علویمحمد نسیم حلیمفضل هادی حمیدینثار احمد خلوتگرسیدمرتضی هاشمیاروثیق‌الله عظیمیمحمد رشید پور عبدالعزیز نثار ایثارنثار ایثار مبین احمد https://www.youtube.com/watch?v=LW-zDRfFhT8 جلال‌الدین فروهر…