گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 2019 ) از طرف دفتر نی برای 18 تن از خبرنگاران دایر گردید میلاد تونزیمحمد حنیف رسولیسلطان سنجر انتظاراسدالله نیازیقیس محمدیجاوید التاینیلوفر نیلونگوننیلاب عظیمیلیدا ملکسعدیه بارزرقیه خادمیخالده صدیقیهدیه همدم فروزان فرحتاحمد رسولصبغت‌الله حکیمیامین‌الله بابریحبیبه نورزاد میلاد تونزی محمد حنیف رسولی سلطان…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (26 الی 29 نوامبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید ابومسلم خراسانیفاطمه پارسافایق هرویفروزان فروغسیداحمد کریمیعبدالکریم عظیمیملکه محمود‌زادهفایزه ابراهیمیشکریه امینیفاطمه شریفیفرشته کریمیمهرو سروریفریبا اکبریشیما وفا ابومسلم خراسانیابومسلم خراسانی فاطمه پارسافاطمه پارسا فایق هرویفایق هروی فروزان فروغفروزان فروغ…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (13 الی 16 جنوری 2019 ) از طرف دفتر نی برای 16 تن از خبرنگاران دایر گردید مدثر دعوتاحسان‌الله ویارعبدالله حقملمیوند میرانیسعیدگل سرحدینفس‌خان وصالرفیع‌الله پشتونمحمد احسان فدانیلوفر دانشیارمیراحمد دوستسمیع‌الله سیرتحیات‌الله ساحلنیاز محمد ارشادمزمل شاکرینیازالدین کلیوالسمیع الله امینی مدثر دعوت احسان‌الله ویار عبدالله حقمل میوند…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (5 الی 8 نوامبر 2018 )از طرف دفتر نی برای 13 تن از خبرنگاران دایر گردید مریم حسن زادهسهراب اریاعبدالباسط نوریفردین عبدیحبیب اللهفرشته اثرنیلوفر شریفیمحبوبه محمدیمرسل امیریحمید نواب‌زادهآزاده حکیمینصیر شریفی نگین نیازی مریم حسن زاده سهراب اریا عبدالباسط نوری فردین عبدی حبیب الله فرشته…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. نورزیه رضاییمژگان عزیزیمژده عزیزیشمیلا تیموریوجیهه حسین‌خیلشگوفه صافیسعدیهککوگل صافیواحده هوتکفضیله نورانیپښتنه حیامروه قریشیمهروبصیره صافیحسنات نورزیه رضایی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/نورزیه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مژگان عزیزی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/مژګان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مژده عزیزی شمیلا تیموری[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/شمیلا-تیموري-ترافيک-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] وجیهه حسین‌خیل[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/وجيهه-حسين-خيل-پوهنتون-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px”…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 14 تن شرکت کرده بودند. سونیازرغونهمنیژهمژگاناسپوژمیگلالی نصیریشریفهلینازبیدهآزیتازرفشانثناآنیاتاشبانه سونیا زرغونه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zarghona.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] منیژه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Manizha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مژگان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Muzhgan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] اسپوژمی گلالی نصیری شریفه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Sharifa.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] لینا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Lina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زبیده[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zubaida.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] آزیتا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Azita.pdf”…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 7 تن شرکت کرده بودند. مریم رحمانیپلوشه عظیمشریفه هوتکزیبا امرخیلکریمه مریدیاسیه وردکثنا وردک مریم رحمانی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Maryam.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] پلوشه عظیم[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Palwash.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شریفه هوتک زیبا امرخیل[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Ziba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] کریمه مریدی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Karima-Muradi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] اسیه وردک[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Aseya-wardak.pdf” width=”100%”…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. تسلارنگینهتبسمنجیبهعدیلاانوشا حکیمیصالحه صالحیمینه صمیمیعالیه بارکرحیمهموسکامعصومهملالی تسلا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Tasala.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] رنگینه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Rangina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] تبسم نجیبه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Najiba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] عدیلا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Adila.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] انوشا حکیمی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Anosha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] صالحه صالحی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Saliha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز از تاریخ 16 الی 27 دسمبر 2018 در ولایت مزار شریف دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. کریمهفروزانوحیدهحبیب اللهخورشیدعبدالاحمدشمس الدینربانیمینهحسیب اللهسهیلاطاهره اسااختر سهیل کریمه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Karima-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فروزان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Frozan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] وحیده[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Wahida.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] حبیب الله بهمنوش[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Habib.pdf” width=”100%” height=”600px”…

شهادت آقای سلطان محمود خیرخواه در شهر خوست، بار دیگر نشان داد که خبرنگاران در افغانستان در وضعیت رقت‌بار ایمنی و امنیتی قرار داشته و حکومت در این باره هیچ تلاشی قابل پیمایشی را انجام نمی‌دهد. 

    دی‌روز جمعه ۲۴ حوت ۱۳۹۷ حوالی ۱۱ و۳۰ دقیقه‌ی صبح، سلطان محمود خیرخواه در شهر خوست مورد حمله‌ی مسلحانه قرار گرفته و از ناحیه‌ی سر به شدت زخم برداشت.