کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری_مزار شریف ۱۲_ ۱۵ مارچ ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. فروزان احمدیکریمه رسولیالهه رسارحمان شاهضیاالدین…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

رادیو ژونالیزم پیشرفته_هرات ۲۵_۲۹ مارچ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز  دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۰  تن شرکت کرده بودند. سید زبیر صمیمیضیاگل محمدییوسف شاه فوشنجیکریم ساداتبهرام عزیزیلیلا منتظمفیروز احمد ولی زادهمسعود عزیزیمیرویس سلطانیمسیح نوری سید زبیر صمیمی_ تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: …

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

رادیو ژونالیزم پیشرفته ۱۹- ۲۰ مارچ ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۲ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۰ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. رشاد احمد شیرآغا قانعسمیر سلطانیخدا یار فخریعبدالله عزیزی احمد رامین یوسفیشازیه شیرزادجاهده ملکپروانه…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ خبرنگاری پیشرفته تحقیقی

۱۶- ۲۳ جنوری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۸ روز برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۷ تن شرکت کرده بودند. گلستان تمیم دوست محمد نظری عزیزالله عزیز عطا خان شینواریضیاء الحق ولی صافیجاوید صافی نورآغا حق یار گلستان تمیم – رادیو مزل…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ ویدیو ژورنالیزم پیشرفته

۱۲- ۱۶ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز بررای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن شرکت کرده بودند. حسن حکیمیمحمد هارونانوراللهعصمت اللهنصیر احمدرحمت الله یارشاکرالله شاهینرحمت الله تاسلامین الحق عادلضیاءالحق محمد معصوم حکیمی حسن حکیمی [wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/په-کندهار-کي-د-ماشومانو-خوارځواکۍ-پر-زیاتیدو-ده.pdf” width=”100%” height=”600px”…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ رادیو ژورنالیزم پیشرفته

۲۶ فبروری- ۲ مارچ ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای خبرنگاران رادیو نوبهار بلخ برای مدت ۷ روز  دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۲۲ تن  شرکت کرده بود که ۶ تن آن اناث بودند. یما نایل عصمت الله گلثوم ناطقی مریم زهرا عبدالبصیر غفوری صفی…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ گزارش پیشرفته تحقیقی

۱۵- ۱۹ جنوری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای مدت ۵ روز برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۸ تن که ۵ تن آن اناث و ۳ تن آن ذکور بود شرکت کرده بودند زینب رها حسن نعیمیسیمین صدفبهار افشار زاده حسینه عظیمی زهرا مرادی…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ رادیو ژورنالیزم پیشرفته

۱۲- ۱۸ دسمبر ۲۰۱۶ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۷ روز برای خبرنگاران رادیو زحل دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند. فیروز احمد ولیزادهمحسن نوریسید زبیر صمیمیبهرام عزیزیمیرویس ارباب زادهگزارش ۱گزارش ۲گزارش 3 فیروز احمد ولیزاده محسن نوری سید زبیر…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷

گزارش تحقیقی پیشرفته این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. نیکبخت علیزاده و سمیع رحمانی حسیبهخدیجه اچکزی وحمیدالله حمیدی شکریه رحمت الله نظریخالد…

اساسات خبرنگاری ۲- ۶ اگست ۲۰۱۵

<p> این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. هدایت اللهنورآغاسردار محمدعتیق اللهمحب اللهلال محمدسمیع الله هدایت الله نورآغا سردار محمد عتیق الله محب الله لال محمد سمیع الله Previous tab Next tab </p>