اساسات خبرنگاری ۷- ۱۱ جون۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. سمیر اسلام زیصمیم صافینصرت اللهعبد المومنمحمدرمضانعبد الرفیع کریمطالع مندهمایونشاهد سمیر اسلام زی صمیم صافی نصرت الله عبد المومن محمد رمضان عبد الرفیع کریم طالع مند همایون شاهد Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری ۹- ۱۶ مارچ ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. احسان الله ساحلعمران امیریتمیم ساحلاسد اللهکامین شیرزاد احسان الله ساحل عمران امیری تمیم ساحل اسد الله کامین شیرزاد Previous tab Next tab

رادیو پکج ۲۰- ۲۱ دسمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۲ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند. فرزانه علی خانیغلام حضرت هویداقدیر عبدالحینایب ابراهیمییوسف پدرام فرزانه علی خانی غلام حضرت هویداغلام حضرت رادیو ژورنالیزم قدیر عبدالحی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/قدیر-عبدالهی-رادیو-ژورنالیزم.mp3 نایب ابراهیمینایب ابراهیمی یوسف پدرامhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/هویدا.mp3 Previous tab Next tab

رادیو ژورنالیزم ۱۱ اگست- ۱۱ سبتمبر ۲۰۱۵

صنف رادیو ژورنالیزم  برای ۷  اشتراک کننده دایر گردید. نجیب الله فیضیابو مسلم خراسانیسید شریف قاسمیعبدالودود رحمانیعبدالهادی احمد زادهاسماعیل انوریمحمد سید نبی زاده نجیب الله فیضی ابو مسلم خراسانی سید شریف قاسمی عبدالودود رحمانی عبدالهادی احمد زاده اسماعیل انوری محمد سید نبی زاده Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری ۱- ۵ نومبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۲ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. تمیم حمیدیسید شریف قاسمیعبدالودود رحمانیمحمد مسعود عتیق زاددهعبدالهادی احمدیاسماعیل انوریمحسن عظیمیسید نبی زادهنجیب الله فیضیابومسلم خراسانیحمید وحید یارمسعود عظیمی تمیم حمیدی سید شریف قاسمی عبدالودود رحمانی محمد مسعود عتیق زادده عبدالهادی احمدی اسماعیل انوری محسن…

اساسات خبرنگاری ۲۲- ۲۶ فبروری ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن شرکت کرده بودند که ۲ تن از طبقه اناث و ۸ تن آن از طبقه ذکور بودند. زهره واندهسمیه سهاعبدالخلیل علی زادهمحمد رامینفیروز احمداحمد الیاساحمد بلالمهدی احمدیصلاح الدین واسقاحمد خالق محب زهره وانده سمیه سها عبدالخلیل علی زاده محمد رامین فیروز…

ویدیو ژورنالیزم ۲۲- ۲۶ مارچ ۲۰۱۵

صنف ویدیو ژورنالیزم  برای ۱۰ اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی ۳ تن  قشر اناث و۷ تن آقایان اشتراک کردند. زهره واندهسمیه سحاسوریه رحیمیعبدالخلیل علیزادهمحمد رامینفیروز احمداحمد الیاساحمد بلالمهدی احمدیصلاح الدین واسق زهره وانده سمیه سحا سوریه رحیمی عبدالخلیل علیزاده محمد رامین فیروز احمد احمد الیاس احمد بلال مهدی احمدی صلاح الدین واسق Previous…

ویدیو ژورنالیزم ۲- ۱۳ اگست ۲۰۱۵

صنف ویدیو ژورنالیزم  برای مدت ۱۰ روز و  برای ۶ اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی  ۶ تن آقایان اشتراک کردند. پرویز تارینشبیر احمد ساحلیجمعه خان عصمتیعبدالعزیز احمدیرامش احراریجان علی سادت پرویز تارین شبیر احمد ساحلی جمعه خان عصمتی عبدالعزیز احمدی رامش احراری جان علی سادت Previous tab Next tab

ویدیو ژورنالیزم ۳۱ جنوری- ۶ فبروری ۲۰۱۶

صنف ویدیو ژورنالیزم  از تاریخ ۳۱ جنوری الی ۶ فبروری برای ۹  اشتراک کننده دایر گردید.و درین برنامه آموزشی یک تن  قشر اناث و ۸ تن آقایان اشتراک کردند. ام البنین پناهیامید شیرزادصبور زمانیشرف الدین علمیمحمد اسماعیل صفامحمد نسیم جاهدفایق افغان هروینعیم همدرد ام البنین پناهی امید شیرزاد صبور زمانی شرف الدین علمی محمد اسماعیل صفا…

ملتی مدیا ۱۵- ۱۶ جون ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای فعالان نهاد های جامعه مدنی برای  مدت ۲  روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن  شرکت کرده بودند. بهشته هاشمیراضیه پناهیانوشه محمدیفضیله غرجستانیشکیلا نصیریفروزان بهادرراحله الکوزیفریده انوریحسیبه هاشمیطیبه موساریدیانا محسنیرابعه احمدیبهینه زرخشذاکره حیدرینرگسشگوفهنوریه شفاهیمحمد عمر تیموریمحمد نصیر حکیمزادهمصطفی پیکعتیق الله…