اساسات ژورنالیزم ۱۵- ۲۶ نومبر ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱  تن شرکت کرده بودند. طوبا محمد زیفروزان صالح زیفرشته درانیمحمد ابراهیم مصمماحمد خالد سلیماننوروز اشاقمحمد اسماعیل سلیممجیب الله ستاریامید صافیشیرالله خادمحسیب الله ارشاد رضایی طوبا محمد زی بادر امیرزی رادیو انعکاس فرشته…

اساسات ژورنالیزم ۶- ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۵

محمد رشید برهانی _رسانه این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۰ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰  تن شرکت کرده بودند. شیلا شاکریمحمدالله اشعریمحمد رشید برهانی احمد عابد عظیمی ذبیع الله سکندریعزت الله فضلیحسیب الله احمد یارسردار خان رحمانی بشیر احمد صمیم خسرو شیرزاد شیلا…

اساسات ژورنالیزم ۴- ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۰ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۶  تن که ۳ تن از طبقه اناث و ۳ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. خالده علی زادهامینه بهروج سجیه نورسهیمسید مجتبی بهیر محمد انور رحیمی محمد طارق اکبری خالده علی…

اساسات ژورنالیزم ۳۰ اگست- ۱۳ سبتمبر ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۱۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۹ تن که ۱۱ تن آن طبقه اناث و ۸ تن آن طبقه ذکور بودند شرکت کرده بودند. نیلوفر اسلمیالهه اسلمیفیروزه یوسفیلیمه نبی زادهبلقیس ایوبیشکیلا بهنازپورذاکره حیدریبصیره محمدیسکینه امانیپاکیزه گهرنیلوفر امیریمحمد رضاسید مسلمنجیب…

اساسات ژورنالیزم ۲۶ جولای- ۴ اگست ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید.  درین آموزش به تعداد ۷  تن شرکت کرده بودند . لیمهمحمد کمالیاسیننوراللهفیروزارشاد احمدمحمد فهیم لیمه محمد کمال یاسین نورالله فیروز ارشاد احمد محمد فهیم Previous tab Next tab

اساسات ژورنالیزم ۷- ۲۱ جولای ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۴ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰  تن شرکت کرده بودند. سودابه آرزوسید مسلم مجتبیمنیر احمد عبدالصبور حسنولیروح الله نورالله سودابه تلویزیون خاور آرزو تلویزیون خاور سید مسلم مجتبی مطبعه کابل نوین منیر احمد وزارت احیا و انکشاف دهات…

اساسات ژورنالیزم ۱۴- ۲۸ جون ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۴ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۶  تن شرکت کرده بودند. صوفیا عبدالصمد عابد احمد ظاهر عبدالقدوس مبارک الحق صوفیا وزارت معارف عبدالصمد وزارت معارف عابد وزارت معارف احمد ظاهر وزارت معارف عبدالقدوس پوپل زی وزارت معارف مبارک الحق…

اساسات ژورنالیزم ۳- ۱۲ می ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۷  تن شرکت کرده بودند. یلدا زحل سید جاوید محبوب الله محمد کمالمحمد طاهرمحمد یوسف محمد فاخر ذبیع الله نصیر احمد مجتبی راشد غلام محمد احمد طاهرفرهاداحمد باسط سید مصطفی یلدا وزارت احیا…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز در دفترساحوی نی درهرات دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. نصیر صالحیفیروز حیدریفایق افغان هیرویکریمه مقصودیانمریم ایوبینجیب الله مرزباننرگس احمدیضیاگل عظیمیترا نسیم‌زادهوحید خطابیمحمد اسماعیل آزادخلیل رسولی نصیر صالحی_ طلوع نیوز_5/1/2019 – 22/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Nasir-Ahmad-Salehi-The-Iran-influnces-Herat-Journalists.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فیروز حیدری_آریانا هرات_ 31/12/2018 – 22/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Firoz-Haidari-women-decreases-at-Cinema.pdf” width=”100%”…

اساسات ژورنالیزم ۵- ۱۶ اپریل ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۱ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۷  تن شرکت کرده بودند. که ۴ تن از طبقه اناث و ۱۳ تن  آن از طبقه ذکور بودند. تمناصفت الله فضل الحق شمس الله سلیمانسید نوید بلال احمد پیمانمحمد روفنوید احمد شکیب…