اساسات ژورنالیزم ۱۵- ۲۶ مارچ ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای  مدت ۱۱ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۸  تن شرکت کرده بودند که ۳ تن از طبقه اناث و ۵ تن از طبقه ذکور بودند. ملیحهعبدالسمیع ذبیع اللهاحمد راشد حمیده نظیفه جاوید عبید ملیحه موسسه تحصیلات عالی خوارزمی رشته اقتصاد…

اساسات ژورنالیزم ۱- ۱۲ مارچ ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱  تن شرکت کرده بودند. فرخندهرفیع الله اکبرمنصور عبدالباسط محمد اشرف مرتضیقیسمحمد نور احمد اتمر دولت محمد فرخنده رفیع الله اکبر منصور لوی جنبش ملی افغانستان عبدالباسط معینیت امور جوانان محمد اشرف رادیو…

اساسات خبرنگاری ۱۹ اکتوبر- ۳ نومبر -۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران روزنامه های دولتی برای مدت ۱۰ روز در داخل دفتر روزنامه وطنداران دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن از خبرنگاران که ۱۱ تن آن طبقه اناث بودند شرکت کرده بودند. روزنامه های دولتی افغانستانشیر محمد نظری هدایت الله شیرزی…

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی ننگرهار به تاریخ ۲۴ الی ۲۸ جولای برای خبرنگاران دایر گردید. گزارش اولگزارش دوم گزارش اول https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Human-Traffic-Abaseen-Radio.mp3 گزارش دومhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Human-Traffic-Report-Safa-Radio.mp3 Previous tab Next tab

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان که از طرف دفتر نی در کندهار با اشتراک ۵ تن از خبرنگاران دایر گردیده بود، در ماه نومبر ۲۰۱۶ به تعداد ۴ گزارش از اشتراک کننده گان این ورکشاپ دریافت گردید. عبدالقادر تکینگزارش ۲گزارش صوتیگزارش صوتی ۲ عبدالقادر تکین[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بې-روزګاره-څوانان-یې-د-ګټي-وټي-ستر-سرچینه-بولي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] گزارش ۲[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/اروپا-ته-رواني-کورنۍ-تر-مرګه-پوري-رسيږي-Copy.pdf” width=”100%”…

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

<p> ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۳۰ می الی ۱ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۱۵ تن خبرنگاران دایر گردید. گزارش اولبادر امیرزیسبحان اللهاسحاقاسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بادر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab </p>

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی مزار شریف به تاریخ ۱ الی ۵ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۱۲ تن خبرنگاران دایر گردید. گزارش اولگزارش دومگزارش سومگزارش چهارم گزارش اول قاچاق جوانان افغان به خارج از مرزهای افغانستانجوانان در هر جامعه نقش سرنوشت ساز و اساسی را بازی می کنند در…

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان۲۴- ۳۱جولای ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۲۴ الی ۳۱ جولای ۲۰۱۶ به تعداد ۱۴ تن خبرنگاران رادیو  تلوزیون ملی دایر گردید. رمضیه رامز رحمانیملیحه اسلامیعزیزه ایوبیمیرویس هوتکروح الله صدیقاحمد عظیمیشفیع الله حسن خلیلسمیع الله کاموالسمیع الله کاموالناصرشاه سرحدینسرین امرخیلفوزیه آرینعبدالظهور گلزاهگلالی عزیز پورسلیمان دهقانگزارش چاپی۱ گزارش چاپی۲گزارش…

کابل- گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان ۱۷ الی ۲۱ جولای ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۱۷ الی ۲۱ جولای ۲۰۱۶ به تعداد ۶ تن خبرنگاران دایر گردید. سید جعفر رحیمیهیواد رفعتمریم نصرتمینه اسلاماحمد شاه نیکزادحبیب الله سراج سید جعفر رحیمی هیواد رفعت مریم نصرت مینه اسلامhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/gozarash-Meena-.mp3 احمد شاه نیکزادhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ahmad-shah-Nikzad-رادیو-تلویزیون-دعوت.mp3 حبیب الله سراجhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Gozarash-qachaq-Habibullah-Saraj-Radio-Nai.mp3 Previous tab Next tab

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان ۳۱ می- ۲ جون ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۳۱ می الی ۲ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۸ تن خبرنگاران دایر گردید. محمد عظیم روفیغلام حسین الهامفاطمه رضاییبشیر احمد رسولیمحمد افضل مومندفرهاد بیدارحمیدالله امیریمحمد حسیمگزارش اولگزارش دوم محمد عظیم روفی غلام حسین الهام فاطمه رضایی بشیر احمد رسولی محمد افضل…