کورس کوتاه مدت پیشرفته قانون رسانه ها

این آموزش از تاریخ ۱۷-۱۹ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( ننگرهار ) برای ۷ تن خبرنگاران رادیو مزمل در داخل خودی رادیو مزمل دایر گرددید . محمد دین احمدعزیز الله عزیزادریس شگیوالهارون هلالذکریا همتگلزاده سنگرگلستان تمیمگزارش صوتی محمد دین احمد عزیز الله عزیز ادریس شگیوال هارون…

کورس کوتاه مدت پیشرفته تولید بسته های رادیویی

این آموزش از تاریخ ۱۷-۲۸ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( کندهار ) برای ۶ تن خبرنگاران رادیو سانګه در داخل خودی رادیو سانګه دایر گرددید . محمد فردوس فردوسیعبدالقدیر تکینمنیر احمد کاکرمحمد شاهمحمد حکیم آرینعبدالباری امیدی گزارش صوتی محمد فردوس فردوسیپهکندهارکیمعلولینپهرنګارنګلوبوبوختدی،خودباسکیټباللوبډلهئۍډیرهدپاموړده. دکندهارښارپهعینوښارګوټیکیهرهورځیوشمیرمعلولیندباسکیټباللوبیلپارهراټولیږی.دویپهعینوښارګوټیکیدباسکیټبالیومجهزلوبغالیلری،چیدکاراوټولنیزوچاروریاستاړونددافغانمعلولینودټولنیپهمرکزکیواقعدیدکندهاردمعلولینوباسکیټباللوبډله۱۶غړیلریچی۱۲ئیدمعلولینوپهمنتخبهلوبډلهکینیولکیږی.دکندهاردمعلولینودباسکیتباللوبډلیکفتان حمیدالله واییچیددغیلوبدلی۲کالهکیژیچیجوړهسویدههغهوایی،چیدغهلوبغالیورتهد ICRC اوافغانمعلولینوټولنیلهخواجوړسویاوهرمعلولکولایسیچیتمریناولوبهپکښیوکړی.…

کورس کوتاه مدت پیشرفته تولید بسته های رادیویی

این آموزش از تاریخ ۱۷-۲۸ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( هرات ) برای ۷ تن خبرنگاران رادیو فریاد در داخل خودی رادیو فریاد دایر گرددید. میرویس اکبراقبال خادمعمر حنیفسید مصطفی انزلهمدثر شاه وزیریاحسان الله نصیریمیلاد پدرامگزارش صوتی تولید بسته های رادیوییگزارش صوتی تولید بسته های رادیویی…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته

این آموزش از تاریخ ۱۰-۲۱ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( مزار ) برای ۹ تن خبرنگاران تلویزیون اریانا بلخ در داخل خود تلویزیون اریانا بلخ دایر گرددید . عبدالحمیدریحانه رسولیسلسله امامزادهوحیده فیضیمحمد منصور مرادینجیب فریادنصار احمد فایقولید صدیقی عبدالحمید ریحانه رسولی سلسله امامزاده وحیده فیضی محمد…

خبرنگاری تحقیقاتی ۸- ۲۲ می ۲۰۱۶

این آموزش از تاریخ ۸ الی ۲۲ می سال ۲۰۱۶ از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۲۵ تن خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی  دایر گردید. سید منیر احمد اقبالجهان زیب مومند اجمل متینامان الله جبیبنرگس نوریفوزیه آرینعاقله واسقضیاالحق سمندربشیر احمد رسولیعبدالحلیم ابراهیمیعبدالمبین همدردشفیع الله اکبریمحمد قسیم فرمندآرین سلطانی سلطانیواخیل احمد عزیزنازیه…

خبرنگاری تلویزیونی پیشرفته ۱۷ اپریل- ۴ می ۲۰۱۶

این آموزش از تاریخ ۱۷ اپریل الی ۴ می سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای ۲۰ تن خبرنگاران تلویزیون تعلیمی و تربیتی در داخل کتاب خانه تلویزیون تعلیمی و تربیتی دایر گردید. محمد یاسین امینصفور رحمان هاشمیمحمد خان انیستمیم مزیدیفهیم نیکزادمصطفی رحیمیفضل خالد نوریغلام ایشان سخااجمیر رحمانیغلام سرورعصمت…

اساسات ژورنالیزم ۳- ۸ جنوری ۲۰۱۶

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند. روزالدین احمدیبادر امیرزیسبحان الله اسحاق اسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بادر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab

اساسات ژورنالیزم ۴- ۸ اکتوبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۱۰ تن آن از طبقه ذکور بودند. فرشته روهیدبصیر احمد نعیمیمختار احمد امیری عبدالحمید هوتکی وحیدالله آشنا نظیر احمد ریشتنی محمد ظاهر پوپل فضل حبیب هنر هدایت الله کریمیآغا ولی عزیزالرحمن…

اساسات ژورنالیزم ۶- ۱۳ سبتمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۸ تن آن از طبقه ذکور بودند. شگوفه جاوید احمد رشیدیشاهد سرتاج امید سمسور اجمل سروری فضل الله فضلیمحمد حبیبشجاع الدینعبدالله شگوفه تلویزیون کندهار جاوید احمد رشیدی رادیو څانگه شاهد سرتاج…