اساسات ژورنالیزم ۷- ۱۱ جون ۲۰۱۵

صنف های آمادگی خبرنگاری در داخل رسانه این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹  تن  که ۷ تن آن از طبقه اناث و ۲ تن آن از طبقه ذکور بود شرکت کرده بودند. کبرا اکبری نادیه ساداتزهرا اکبری رویا…

گزارش از فساد ۲۳- ۲۷ اگست ۲۰۱۵

صنف های آمادگی خبرنگاری در داخل رسانه صنف گزارش از فساد  از تاریخ ۲۳  الی ۲۷ اگست برای ۱۰ اشتراک کننده دایر گردید.و درین برنامه آموزشی ۳ تن  قشر اناث و ۷ تن آقایان اشتراک کردند. فریبا آرام حمیده تیموریزینب محسن احمد خالد محبشایق احمدیار رامین فرهمندعصمت الله یزدان پناه محمد فرامرزحسن احمدی علی جاوید…

ویدیو ژورنالیزم ۳۱ جنوری- ۱۱ فبروری

صنف ویدیو ژورنالیزم برای مدت ۱۲ روز برای ۱۱  اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی یک تن  قشر اناث و ۱۰ تن آقایان اشتراک کردند. ام البنین پناهیامید شیرزادصبور زمانیعصمت سلیمانیشرف الدین علمیمحمد اسماعیل صفامحمد نسیم جاهدفایق افغان هرویملک فرهنگباقر حسینینعیم همدرد ام البنین پناهی امید شیرزاد صبور زمانی عصمت سلیمانی شرف الدین علمی…

اساسات ژورنالیزم ۲۰- ۲۸ سبتمبر ۲۰۱۵

صنف اساسات ژورنالیزم  برای مدت ۷ روز و  برای ۱۵ اشتراک کننده دایر گردید. جمعه خان عصمتیعبدالرحمن حکیم زادهکریم منتظریامیر محمد بابر اتوکنسیم نوری عبدالواسیع یوسفیعبدالبصیر پوپل معروف شیرزاد اسدالله طاهری محمد تیموری نصرالله احمدیسید حسن انوری ذکریا بهزاد سید هادی موساوی جمعه خان عصمتی محصل عبدالرحمن حکیم زاده تلویزیون ملی کریم منتظری محصل امیر…

اساسات خبرنگاری ۵- ۹ اپریل ۲۰۱۵

صنف اساسات خبرنگاری  از تاریخ ۵ الی ۹ اپریل برای ۷  اشتراک کننده گان در دفتر نی هرات  دایر گردید. نسیم احمد تنهاحسن احمدی علی حسین حسینیفرهاد کلندریعلی جوادیمسیح یوسفی محمد فرامرز نسیم احمد تنها بنیاد شیخ الاسلام حسن احمدی محصل علی حسین حسینی محصل فرهاد کلندری علی جوادی مسیح یوسفی طلوع اندیشه محمد فرامرز…

ژورنالیزم تحقیقی ۸- ۲۳ می ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دقتر نی; حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۲۶ کارمند رسانه یی رادیو تلویزیون ملی برای ۱۰ روز، روزانه ۲ ساعت در تالار سینمای رادیو تلویزیون ملی توسط استاد عزت الله اکبری و استاد سمیره حمتا دایر گردید. نرگس نوریفوزیه آرین عاقله واسقفریده جاهش سید منیر احمد اقبالجهان زیب مومنداجمل…

ویدیو ژورنالیزم پیشرفته_ ۱۷ اپریل- ۴ می ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای  ۲۰  تن از خبرنگاران رادیو تلویزوین تعلمی و تربیتی  در داخل خود رسانه توسط استادان مجرب دفتر نی برای ۱۰ روز، روزانه ۲ ساعت دایر گردید. مینه روفینازیلا غفوریسویتا شهرزادمحمد یاسین امین صفور امان هاشمیمحمد خان انیس تمیم مزیدیفهیم نیکزاد مصطفی رحیمی…

پروان _ اساسات گزارش نویسی ۱۰- ۱۳ نومبر ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران رادیو جوان برای مدت ۳ روز در ولایت پروان دایر گردید. دراین آموزش به تعداد ۱۰ تن از خبرنگاران شرکت کرده بودند. عزیز رحمان فقیری عبدالواسع حبیبیمحب الله رستمی ادریس محمدیمحمد کاضم دانش حسیب الله محمدیفتح الله بیگزادمحمد سمیع قاسمی محمد سیاف رحیمیعبدالله…

اساسات خبرنگاری- پروان ۱۶- ۲۰ نومبر ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران رادیو دنیا و خبرنگاران ولایت پروان  برای مدت ۵ روز در ولایت پروان  دایر گردید. دراین آموزش به تعداد ۲۰ تن از خبرنگاران که ۳ تن آن طبقه اناث و ۱۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. حسیبه حبیبیپلوشه قسیمیعاقله…

اساسات خبرنگاری ۶- ۱۶ مارچ ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۷ تن از خبرنگاران  ریاست تربیت بدنی به مدت ۱۰ روز در داخل ریاست مطبوعات ریاست تربیت بدنی  دایر گردید. این آموزش توسط استادان مسلکی دفتر نی دایر گردید. مژده روفیعبید الله ظاهر امینمحمد عزیز ایوب فضلینور محمد بختیاریاحمد رامین سیدعجب نور سیرمحمد…