ریاست جمهوری پیشنهاد رسانه های افغانستان مبنی بر تأخیر در تمدید جواز های رسانه ها را پذیرفت

برمبنای فقرۀ سوم ماده ی هشتم مقرره ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی و خصوصی که مشعر است:” فعالیت رسانه و نهاد در ختم میعاد مندرج فقرۀ دوم این ماده از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ارزیابی و جواز فعالیت آن ها در بدل پرداخت نصف حق الامتیاز، مندرج فقرۀ ۳، مادۀ هفتم…

نى حمایت کننده ى رسانه هاى آزاد افغانستان لت و کوب خبرنگاران و فلمبرداران را در جریان تظاهرات امروز به شدت محکوم مى کند

آخرین اطلاعاتی که تا اکنون به دفتر نی رسیده امروز به تعداد ٨ خبرنگار، فلمبردار و عکاس در جریان تظاهرات از سوی برخی از معترضین لت و کوب و اهانت شده اند و در مواردی هم کمره های شان را نیز شکسته اند.

هفت خبرنگار، برندۀ تندیس نی شناخته شدند

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزادافغانستان به پاس سوم می یا روز جهانی آزادی مطبوعات برنامۀ را به منظور تقدیر از کاکرد های خوب کارکنان رسانه ی راه اندازی نمود. امسال نیز هفت تن از خبرنگاران و بهترین های عرصۀ خبرنگاری توانستند در یک رقابت آزاد و سالم تندیس های نی را به دست…