اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 24 الی 27 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. هریرهمرجیلامهرانگیزنازیفرزانهمیسرهفریبافرشتهانوشهجلیلهاسیلا هریره مرجیلا مهرانگیز[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/مهرانگیز.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نازی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/نازی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فرزانه میسره[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/میسره.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فریبا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/فریبا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فرشته[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/فرشته-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] انوشه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/انوشه.pdf”…

اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 23 الی 26 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. نیک بی‌بی ایوبیفریده ایوبزهرا جلالسهیلا نوریحنیفه خانښکلا پانوسفهیمه دانششګوفه دلسوزذکیه عزیزیعسل جناح احساس نیک بی‌بی ایوبی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/نیک-بي-بي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فریده ایوب[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/فریده-ایوب.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زهرا جلال[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/زهرا.pdf” width=”100%” height=”600px”…

هر شکایتی از خبرنگار و یا رسانه‌ای اگر وجود دارد از مجرای قانونی آن پی‌گیری گردد

اخیراً طاهر زهیر والی بامیان در یک نشست خبری، در واکنش به یک توییت خبرنگار تلویزیون ایران‌اینترنشنال واکنش تندی نشان داد و خواستار بررسی این اظهارات توسط نهادهای عدلی و قضایی شد.

اساسات ژورنالیزم

این آموزش از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. نورضیا نیازیگلالی نیازیاناهیتا حسینیبصرینا صالححسنا حبیب لوربرشنا ساداتمحسنه ساداتمدینه جبارخیلبصیره شیرزادعایشه احمدزی نورزیه نیازی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/نورزیه-نیازی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] گلالی نیازی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/گلالی-2.pdf”…

حکومت باید مسئله‌ی قتل کارمند رادیو سمون در هلمند را به گونه‌ی جدی بررسی کرده و روشن سازد که آیا رابطه‌ی این قتل به کاررسانه‌ای مرتبط است یا خیر.

گزارش‌های رسیده از ولایت هلمند حاکی‌ از آن است که سفرمحمد کارمند پاره‌وقت بخش تخنیک رادیو سمون در ولایت هلمند به قتل رسیده است.

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید شکریه ولیعایشه فضلیلیما بارکمحمد یار مجروحمحمد صابر حمیدیمحمد نصیر میرزاییامید سمسورروح الله مبارزوارث عمرانعبدالفرید علی زیعبدالمک افغانمحمود خان منندوی شکریه ولی_رادیو میرمن عایشه فضلی_رادیو میرمن لیما بارک_رادیو…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید نبیله بابکرخیلفاطمه صمیمیهیلی حقیرالما افغانادریس اصغریطارق الله عظیمیسمیع الله حلالساحل ساداتسید ادریس ولیزادهویدان مینوالامرالله امراناباسین امرخیل نبیله بابکرخیل_رادیو صفا فاطمه صمیمی_رادیو انعکاس هیلی حقیر_رادیو نرگس الما افغان_ویب…