یورش به نهاد های حکمی به ویژه بر رسانه های آزاد به اساس قوانین افغانستان جرم است

شب گذشته دوشنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۳ شماری از افراد وابسته به زورمندان محلی در ولایت هرات بر دفتر تلویزیون خصوصی (ناب) یورش برده و دست به تخریب وسایل و شکستن شیشه های دفتر آن اداره زدند.

شجاع ترین خبرنگار ۱۳۹۳ در افغانستان

دفتر نی در نظر دارد تا از میان خبرنگاران که در پایین فهرست شده اند یکی از آن ها را بنا بر شایستگی های که شما فکر می کنید در وجود شان نهفته است و میتواند عنوان شجاع ترین خبرنگار ۱۳۹۳ افغانستان را از آن خود بسازد، معرفی نماید. شما میتوانید برای یکی از خبرنگاران…

لت و کوب خبرنگاران توسط پولیس، جرم بوده و عاملین آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب الیاس موسوی فملبردار تلویزیون استقلال و جمشید حکاک خبرنگار تلویزیون آسیا را در هرات محکوم نموده وخواهان شناسائی عاملین و مجازات آنها می باشد.

پرونده های تخطی و تخلفات رسانه یی ابتدا در دادستانی کل یا لوی سارنوالی بررسی نمی شوند

به اساس مادۀ ۴۳ قانون رسانه های همگانی صلاحیت رسیدگی ابتدایی پرونده های تخطی و تخلفات رسانه یی به کمیسیون رسانه های همگانی تفویض شده است و هرگاه شکایتی به هر ادارۀ حتی به ادارۀ محترم لوی سارنوالی صورت می گیرد، به اساس مادۀ مزبور، پرونده های خبرنگاران غرض رسیدگی باید به آن کمیسیون احاله…

دولتی ساختن کمیسیون رسانه های همگانی بر خلاف روحیه آزادی بیان افغانستان است

دیروز مجلس نمایندگان با یک تصمیم گیری غیرقابل توقع با دو ثلث آراء طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را در پیوند با کمیسیون رسانه های همگانی تصویب نمودند و وزیر اطلاعات و فرهنگ را به حیث رئیس آن کمیسیون پذیرفتند.

قتل یک خبرنگار دیگر در ولایت ننگرهار تکانۀ جدید در روند آزادی بیان در کشور

محمد عاقل وقار، خبرنگار موسسۀ حمایت های حقوقی و اجتماعی در ولاییت ننگرهار، سابق خبرنگار در رادیوی محلی سپین غر شام روز جمعه مورخ ۲۶ جدیتوسط افراد مسلح با شلیک گلوله به قتل رسید.