آغاز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری

امروز مورخ ۲۴ جوزا سال روان مراکز رای دهی به ساعت هفت صبح در سرتاسر کشور بازشد. نیروهای امنیتی ظاهرآ فضای امنیتی خوبی را به وجود اورده اند و مردم کشور دسته به مراکز رای دهی می روند تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند.

خواسته های برحق خبرنگاران ولایت قندهار باید هر چه زودتر پذیرفته شود

خبرنگاران ولایت قندهار پس از آن که توسط مسؤلان شفاخانۀ میرویس و شماری از سربازان پولیس آن ولایت اهانت شدند، تصمیم گرفتند تا زمانی که از خبرنگاران عذرخواهی نکنند از نشر و پخش اخبار مثبت دولتی در ولایت قندهار خودداری می ورزند.

قطعنامۀ مدیران رسانه ها

مدیران رسانه های آزاد افغانستان در نشست زیر عنوان “کنفرانس ملی مدیران رسانه های آزاد افغانستان”، مورخ ۵ جوزا ۱۳۹۳ خورشیدی که در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان برگزار شده بود و در آن بیشتر از یک صد تن از مدیران رسانه های سراسر کشور شرکت نموده بودند؛ موارد آتی را به…

فیصله کمیسیون رسانه های انتخابات در پیوند با تخلفات رسانه ها در دوران انتخابات باید مستدل و روشن باشد

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از کمسیون رسانه های انتخابات می خواهد تا در پیوند با جریمۀ رسانه های برقی، وضاحت بیشتر ارائۀ نمایند.

سردرگمی مردم و گمانه زنی ها در مورد نتایج انتخابات

اشتراک، نظارت و تعقیب موضوعات سیاسی به ویژه انتخابات از جمله حقوق شهروندی هر باشنده در کشور های دارای نظام مردم سالار دیموکرات است. اما چطور میتوان منحیث یک شهروند موثر در روند انتخابات از شروع الی ختم دخیل بود؟

بیشتر از یک هزار و یکصد گزارش موثق, دسته بندی شده و خبری ، فقط با یک کلیک

برای اولین بار تمام خبرنگاران, فعالین جامعه مدنی و شهروندان میتوانند معلومات جامع, موثق و دسته بندی شده به اساس موضوع و موقعیت جغرافیایی, از چشم دید ناظران و مشاهدین انتخابات را از صفحۀ انترنتی tfp.nai.org.af و tfp.nai.org.af/map بدست بیاورند.

اشتراک گستردۀ زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سرخط اخبار اکثریت رسانه های جهان شده است

با وجود تهدیدات و جنگ های روانی که قبل از روز رای دهی راه اندازی شده بود، مردم افغانستان به ویژه زنان نشان دادند که دیگر تبلیغات و جنگ های روانی نمیتواند جایی در میان جامعه افغانی داشته باشد. و این مردم استند که میخواهند با دست خود سرنوشت شان را رقم زنند. به عنوان…