گزارش دهی از انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (6 الی 8 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 8 تن از خبرنگاران دایر گردید حسیب الله مستنصرشعیب جلالیسما سپهرجواد توانگرمنصور فرخیزلمی همتاروح الله دانشداوود شاه طنین حسیب الله مستنصر_ شعیب جلالی_رادیو تلویزیون ملی سما سپهر_تلویزیون فریاد جواد توانگر_تلویزیون اصلاح منصور فرخی_اژانس…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (1 الی 3 اکتبر 2019 )از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالصبور توانامحمد کریم انوریصبغت الله تورانعبدالمومن نایابنصیر احمد پیماننظیفه نایابمحبوبه محمدیسهیلا عمریسهیلا هاشمیکاوه بشارت عبدالصبور توانا_رادیو فجر محمد کریم انوری_رادیو نوبهار بلخ صبغت الله توران_تلویزون پیکان عبدالمومن نایاب_…

گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 1 الی 3 اکتبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند. خیرالبنات ساداتتهینه کامرانشریفه افشارمحمد داوودنعمت الله روفیاحمد نعیم دوستیمصطفی ابوینویدزهرا انصاری خیرالبنات سادات_رادیو کلید تهینه کامران_تلویزیون آیینه شریفه افشار _تلویزیون زن محمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت  4 روز از تاریخ 18 الی 21 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. مستوره پاک بیننرگس امیریمونسه فدایینوریه علیزادهگلجان محققگلثوم زهرانجیبه نجوا ابراهیمیسیما امیریصابره نیکزادمعصومه محمدیفاطمه امیریربابه رضایی مستوره پاک بین_رادیو بامیان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/mastora-pakbin.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نرگس امیری_رادیو تلویزیون افغانستان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/nargis-amiri.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 23 الی 25 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. کامله مرادیشمینه احمدیفریبا احساسعاقله فرهمندثریا حقیارفاطمه احمدیبینظیر امیریصابره محمدیمعصومه امیرینظیفه حیدری کامله مرادی#خبر_تازه – اول جدی 1398 نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد محمداشرف غنی با به‌دست آوردن ۵۰.۶۴ درصد…

ژورنالیزم تحقیقی

این آموزش برای خبرنگاران از تاریخ 16 الی 27 نوامبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. عبدالباعث حکیمیمعتصم باالله سـدیدمحمد نظام قاسمیصورت ماه کاشانیعزیزه رفیع زادهشهلامعصومهپرستو شریفیروح اللهکیفایت الله واحدیعتیق اللهاحسان اللهشفیق الله عبدالباعث حکیمی_شواری ژورنالیستان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/گزارش-تحقیقی-عبدالباعث-حکیمی-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] معتصم باالله سـدید _ماهنامه صدا حق[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/sadid.pdf” width=”100%” height=”600px”…

اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 11 الی 14 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. سمیرا متوکلبنفشه نعیمشراره انتظاررقیبه حمیدیسوادبهذکیهشفیقهشکیبافرزانهحسینهتمنامنیژهنرگس سمیرا متوکل _ اطلاعات و فرهنگ بنفشه نعیم _ اطلاعات و فرهنگ[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Benafsha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شراره انتظار_ تلویزیون مهر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Sharara.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] رقیبه حمیدی_رادیو…

اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. سکینه ثاقبزهرا موسویشکیبا حیدریثنا حکیمیذکیه حسینیکبرا یعقوبیفاخره محسنیپریسا رحمانیهنگامه رحمانیمهناز محمدیوحیده وحید درانی زهرا موسوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Zahra-Mosavi-women-club.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شکیبا حیدری_اژانس خبری زنان افغان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Shakiba-Haidari.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ثنا حکیمی_ تلویزیون…

گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 16 الی 18 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. نظیر محمد افغانکیهان محمدزیمروه قریشیحمیدالله ملکزیانوش ننگیالنورزی نیازینازیه ساداتگلالی نیازیمحمد گلاب ابراهیمیمژگان عزیزیجمشید جبارخیلنصیر الرحمان نظیر محمد افغان  کیهان محمدزی مروه قریشی حمیدالله ملک زی انوش ننگیال نورزی نیازی نازیه…