تندیس خبرنگار شجاع به یک خبرنگار تفویض می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ۱۳ تن از خبرنگاران و گزارشگرانی را که حین تهیه گزارش در مناطق مختلف افغانستان مورد خشونت قرار گرفته و ثبت دفتر دیده بان رسانه ها نموده بودند، نامزد خبرنگار شجاع سال ۱۳۹۳ نموده و به همه پرسی واگذار نمود.

شجاع ترین خبرنگار ۱۳۹۳ در افغانستان

دفتر نی در نظر دارد تا از میان خبرنگاران که در پایین فهرست شده اند یکی از آن ها را بنا بر شایستگی های که شما فکر می کنید در وجود شان نهفته است و میتواند عنوان شجاع ترین خبرنگار ۱۳۹۳ افغانستان را از آن خود بسازد، معرفی نماید. شما میتوانید برای یکی از خبرنگاران…

ایجاد فدراسیون خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان می توانست خبر خوشی باشد اما به شرط آنکه از سوی نهاد های صنفی خبرنگاری تشکیل می شد

خبر تشکیل فدراسیون به اصطلاح خبرنگاران و ژورنالیستان در حالی می توانست مژده ی برای جامعه ی خبرنگاری باشد که از سوی خود خبرنگاران و نهاد های صنفی این عرصه تشکیل شود.